Žádost o zařazení do krajské sítě sociálních služeb

Žádost o zařazení do krajské sítě sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 18. 6. 2015 usnesením č. 8/62 schválilo dokument: Krajská síť poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2016. Schválený materiál obsahuje základní parametry, vize, východiska tvorby a podobu krajské sítě. Zároveň stanoví rozsah základní sítě poskytovatelů sociálních služeb, který je definován na úrovni jednotlivých služeb konkrétních poskytovatelů a kapacitního rozsahu v rámci definovaných kapacitních jednotek.

O nové zařazení do krajské sítě nebo navýšení kapacity, musí organizace písemně zažádat na uvedeném formuláři. Žádost bude na odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence zařazena do evidence žádostí o zařazení do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb na rok 2017.  Při tvorbě krajské sítě na rok 2017 budou všechny evidované žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování sociálních služeb, která rozhodne o zařazení / nezařazení do krajské sítě.

Bližší informace: Portál pro sociální oblast města Prahy

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/aktualne_v_oblasti_planovani_soc_sluzeb/index.html

Upozorňujeme, že uchazeč, který bude žádat o vydání doporučení MČ Praha 12, musí postupovat v souladu s unesením R-055-006-16, schválené Radou městské části Praha 12 dne 8. února 2016  - Metodika postupu při vydávání doporučení koordinátora komunitního plánování sociálních služeb MČ Praha 12 k zařazení do sítě sociálních služeb na území hlavního města Prahy.

http://www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=45725

Metodika postupu při vydávání doporučení koordinátora komunitního plánování sociálních služeb MČ Praha 12 k zařazení do sítě sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Přijetí žádosti o doporučení

- Informace o možnosti podání „Žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb na území hlavního města Prahy“ je umístěna na webových stránkách městské části Praha 12 a dále na portále Pomoc na dvanáctce.

- Žádosti přijímá koordinátor komunitního plánování.

Forma a způsob podání žádosti o doporučení

- Žadatel o doporučení předá koordinátorovi komunitního plánování MČ Praha 12 (možná je forma elektronická i listinná) vyplněný formulář „Žádost o zařazení do sítě sociálních služeb na území hlavního města Prahy“.

- Žadatel připojí odpovědi na následující otázky: Důvody potřebnosti sociální služby? Způsob a formu zjištění potřebnosti? Jaká je poptávka po rozšíření kapacity sociální služby? Je nabídka stávajících služeb nedostatečná? Je kapacita stávajících sociálních služeb nedostatečná? Jakým způsobem je služba podporována prostřednictvím městské části Praha 12? Jiné důvody potřebnosti sociální služby. (Stručný klíč odpovědí viz. příloha)

Forma a způsob vyřízení žádosti o doporučení koordinátora komunitního plánování MČ Praha 12

- Koordinátor komunitního plánování ověří naplnění podmínek způsobu podání žádosti (tj. vyplněný formulář a odpovědi na položené otázky) a ověří, zda je služba/y součástí priorit aktuálního „Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12“ (dále jen KPSS).

- V případě, že bude služba/y součástí priorit KPSS, předloží koordinátor komunitního plánování sociálních služeb návrh na vydání doporučení na nejbližší jednání Komise pro koordinaci komunitního plánování s kladným stanoviskem, v případě, že služba/y nebude součástí KPSS bude jeho stanovisko záporné (pouze v případě, že v rámci procesů komunitního plánování, tzn. například v rámci zjišťování potřeb, jednání pracovních skupin, Komise pro koordinaci komunitního plánování, či samosprávných orgánů, dojde k výstupům a návrhům, že bude nutné aktualizovat KPSS a doplnit jej o nové druhy sociálních služeb, může být stanovisko kladné i v případě, že služba ještě není součástí KPSS).

- Komise pro koordinaci komunitního plánování po projednání svého stanoviska doporučí RMČ Praha 12 vydání, nebo nevydání doporučení, koordinátor komunitního plánování následně předloží RMČ Praha 12 stanovisko Komise pro koordinaci komunitního plánování, tj. připraví tisk na nejbližší jednání RMČ Praha 12.

- Po projednání RMČ Praha 12 koordinátor komunitního plánování vydá kladné, nebo záporné stanovisko na základě rozhodnutí RMČ Praha 12.

Příloha: stručný klíč odpovědí