Služby sociální prevence

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou sociálním vyloučením potencionálně ohroženy z důvodu krizové sociální situace, nebo pro jejich životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Jsou poskytovány ve formě pobytové, ambulantní či terénní.

Služby sociální prevence jsou kromě  sociální rehabilitace poskytované v centrech sociálně rehabilitačních služeb poskytovány bez úhrady (zobrazit předpis). Výše úhrady je stanovena prováděcím předpisem (Vyhláška MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)


Raná péče (§ 54 zákona o sociálních službách)

Jedná se o terénní, popřípadě ambulantní službu poskytovanou dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Organizace poskytující tuto službu


Telefonická krizová pomoc (§ 55 zákona o sociálních službách)

Jde o terénní službu poskytovanou na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Organizace poskytující tuto službu


Tlumočnické služby (§ 56 zákona o sociálních službách)

Jsou to terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Organizace poskytující tuto službu


Azylové domy (§ 57 zákona o sociálních službách)

Poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Organizace poskytující tuto službu


Domy na půl cesty (§ 58 zákona o sociálních službách)

Poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Organizace poskytující tuto službu


Kontaktní centra (§ 59 zákona o sociálních službách)

Jedná se o  nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Organizace poskytující tuto službu


Krizová pomoc (§ 60 zákona o sociálních službách)

Terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Organizace poskytující tuto službu


Intervenční centra (§ 60a zákona o sociálních službách)

Terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj, podle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo bez takového podnětu, a to na bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví.

Organizace poskytující tuto službu


Nízkoprahová denní centra (§ 61 zákona o sociálních službách)

Poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

Organizace poskytující tuto službu


Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62 zákona o sociálních službách)

Poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let věku ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Organizace poskytující tuto službu


Noclehárny (§ 63 zákona o sociálních službách)

Poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Organizace poskytující tuto službu


Služby následné péče (§64 zákona o sociálních službách)

Jedná se o terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislých na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Organizace poskytující tuto službu


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 zákona o sociálních službách)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Organizace poskytující tuto službu


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66 zákona o sociálních službách)

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Organizace poskytující tyto služby


Sociálně terapeutické dílny (§ 67 zákona o sociálních službách)

Jedná se o ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Organizace poskytující tuto službu


Terapeutické komunity (§ 68 zákona o sociálních službách)

Poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.

Organizace poskytující tuto službu


Terénní programy (§ 69 zákona o sociálních službách)

Jedná se o terénní službu poskytovanou osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.

Organizace poskytující tuto službu


Sociální rehabilitace (§ 70 zákona o sociálních službách)

Jedná se o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samotný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potencionálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Služba je v centrech sociálně rehabilitačních služeb poskytována za úhradu, maximální výše úhrady je stanovena prováděcím předpisem (zobrazit předpis).

Organizace poskytující tuto službu