Služby sociální péče

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Jsou poskytovány jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Některé z poskytovaných služeb jsou poskytovány bezplatně, jiné za úhradu. Výše úhrady je stanovena prováděcím předpisem (Vyhláška MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Osobní asistence (§ 39 zákona o sociálních službách)

Jedná se o terénní službu poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Služba je poskytována za úhradu, maximální výše úhrady je stanovena prováděcím předpisem (zobrazit předpis).

Organizace poskytující osobní asistenci


Pečovatelská služba (§ 40 zákona o sociálních službách)

Jde o terénní nebo ambulantní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné

fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Maximální výše úhrady za poskytované úkony je stanovena prováděcím předpisem (zobrazit předpis).

Organizace poskytující pečovatelskou službu


Tísňová péče (§ 41 zákona o sociálních službách)

Jedná se o terénní službu, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystaveným stále vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Úhrada za poskytování sociální služby se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků (zobrazit předpis).

Organizace poskytující tísňovou péči


Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42 zákona o sociálních službách)

Jde o terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a pomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb.

Maximální výše úhrady za poskytované úkony je stanovena prováděcím předpisem (zobrazit předpis).

Organizace poskytující průvodcovské a předčitatelské služby


Podpora samostatného bydlení (§ 43 zákona o sociálních službách)

Je terénní službou poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Maximální výše úhrady za poskytované úkony je stanovena prováděcím předpisem (zobrazit předpis).

Organizace poskytující podporu samostatného bydlení


Odlehčovací služby (§ 44 zákona o sociálních službách)

Jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Maximální výši úhrady stanoví prováděcí předpis (zobrazit předpis).

Organizace poskytující odlehčovací služby


Centra denních služeb (§ 45 zákona o sociálních službách)

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu  věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí předpis (zobrazit předpis).

Organizace provozující centra denních služeb


Denní stacionáře (§ 46 zákona o sociálních službách)

V denních stacionářích se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Maximální výši úhrady stanoví prováděcí předpis (zobrazit předpis).

Organizace provozující denní stacionáře


Týdenní stacionáře (§ 47 zákona o sociálních službách)

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Maximální výši úhrady stanoví prováděcí předpis (zobrazit předpis).

Organizace provozující týdenní stacionáře


Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona o sociálních službách)

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytovatel této služby je povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým pobytové služby poskytuje.

Maximální výši úhrady stanoví prováděcí předpis, a to za ubytování, stravu a za péči ve sjednaném rozsahu (zobrazit předpis).

Organizace poskytující tuto službu


Domovy pro seniory (§ 49 zákona o sociálních službách)

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytovatel této služby je povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým pobytové služby poskytuje.

Maximální výši úhrady stanoví prováděcí předpis, a to za ubytování, stravu a za péči ve sjednaném rozsahu (zobrazit předpis).

Organizace poskytující tuto službu


Domovy se zvláštním režimem (§ 50 zákona o sociálních službách)

v domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, osobám s Alzheimerovou chorobou, osobám se stařeckou či jiným typem demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Poskytovatel této služby je povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým pobytové služby poskytuje.

Maximální výši úhrady stanoví prováděcí předpis, a to za ubytování, stravu a za péči ve sjednaném rozsahu (zobrazit předpis).

Organizace poskytující tuto službu


Chráněné bydlení (§ 51 zákona o sociálních službách)

Jedná se o pobytovou službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Maximální výši úhrady za poskytování chráněného bydlení stanoví prováděcí předpis (zobrazit předpis).

Organizace poskytující chráněné bydlení