Odbor sociálních věcí

Kontaktní údaje

Vedoucí odboru:  Bronislava Michalcová, vedoucí odd. sociální prevence, od 6.12.2016 pověřena zastupováním vedoucího OSV,  tel.: 241 716 490, e-mail: michalcova.bronislava@praha12.cz
Pracoviště:           Čechtická 758, Praha 4 - Kamýk [ na mapě ]
 
Úřední hodiny:      pondělí   8:00 až 18:00
                            středa     8:00 až 18:00

Telefon:                  pevná linka: 261 397 311 - ústředna
                                 fax: 241 471 326

Adresa:                  Úřad městské části Praha 12
                                 Písková 830/25
                                143 00 Praha 4 - Modřany

Pod odbor sociálních služeb spadá:

V oblasti samostatné působnosti vykonává odbor sociálních věcí tyto agendy:

 • sociální péče podle zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a Statutu,
 • má odpovědnost za příspěvkovou organizaci Sociální služby Městské části Praha 12 ve smyslu článku 7 bodu 4 tohoto organizačního řádu,
 • správu finančních prostředků z rozpočtu městské části (ORJ 0018 a ORJ 0015), včetně evidence a pro tyto finanční prostředky je jako příkazce operace, v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., pověřen vedoucí odboru, a jako správce rozpočtu pověřený pracovník odboru,
 • organizačně zajišťuje agendu grantů v sociální oblasti, vyhlášených na základě usnesení rady,
 • organizačně zajišťuje agendu grantů v oblasti sportu a volného času, vyhlášených na základě usnesení rady,
 • spolupracuje se státními i nestátními subjekty působícími v sociální oblasti na území městské části,
 • spolupracuje se státními i nestátními subjekty působícími v oblasti sportu a volného času na území městské části,
 • zpracování podkladů pro tvorbu koncepce na úseku využití volného času,
 • v rozsahu své působnosti kontrolu stanovenou zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
 • spolupracuje s projektovými manažery při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU a v oblasti komunitního plánování v městské části.

V oblasti přenesené působnosti vykonává agendu na úseku:

 • sociální péče podle zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a Statutu,
 • sociální prevence a sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • sociální péče, prevence a ochrany podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině,
 • sociální péče podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (přijímání informace o propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině).
 • sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, o sociálních službách sociální péče podle zákona č. 111/2006 Sb., v platném znění, o pomoci v hmotné nouzi sociální péče podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení