Sociální služby

Historie a současnost sociálních služeb v městské části Praha 12

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Podle zákona o sociálních službách (zák. č. 108/2006 Sb.) můžeme sociální služby rozlišovat podle dvou základních kritérií, kterými jsou druh a forma poskytování sociální péče.

Podle druhu rozdělujeme sociální služby  na :    
Podle formy poskytování rozdělujeme sociální služby  na :         
  • pobytové (služba spojená s ubytováním v zařízení sociálních služeb)
  • ambulantní (osoba dochází nebo je dopravována/doprovázena do zařízení sociálních služeb)
  • terénní (služby jsou poskytovány osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí)
Co je cílem sociálních služeb ?
  • podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu
  • rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život
  • snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis.

Kdo může poskytovat sociální služby ?

 Sociální služby lze  poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci. Bližší informace naleznete v sekci Registrace sociálních služeb.