Důležité dokumenty

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří)
Strategický dokument přijatý vládou usnesením z 8. ledna 2008 stanovuje cíle a opatření, která je třeba přijmout v konkrétních oblastech v kontextu demografického stárnutí a sociálních změn.  Program navazuje na Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 a dokumenty a doporučení OSN a dalších mezinárodních organizací, zejména na Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (OSN, Madrid 2002) a Zásady OSN pro starší osoby (1991).

Zásady OSN pro seniory
Zásady OSN pro seniory byly přijaty Valným shromážděním OSN (rezoluce 46/91) dne 16. prosince 1991. Vlády jsou vyzývány k tomu, aby tyto zásady včlenily do svých národních programů, kdykoli je to možné. Web Ministerstva práce a sociálních věcí uvádí některé hlavní myšlenky zásad.

Charta práv a svobod starších občanů
Chartu práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby, vypracovala francouzská Národní nadace pro gerontologii ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Francie v roce 1966.

Evropská charta práv a svobod starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc
Dokument vznikl v rámci programu Daphne III proti týrání a zneužívání starších lidí. S jeho pomocí chtějí partneři projektu EUSTACEA zahájit v rámci členských států Evropské unie diskusi o tom, jak nejlépe uznávat a upevňovat práva nejzranitelnějších starších lidí. Cílem je pozvednout hlas na obranu starších osob a ujistit se, že jsou vyslyšeni celou společností.