Senioři

Struktura obyvatelstva podle věku se nejčastěji vyjadřuje pomocí tzv. stromu života, a to rozdělením obyvatelstva do určitých věkových skupin podle pohlaví (viz graf zachycující stav v roce 2009).

graf „Strom života MČ Praha 12“ (stav k 31.12.2009)

V porovnání s republikovou nebo celopražskou regulací lze vyvodit následující odlišnosti vývoje populace v městské části Praha 12 :

  • nižší podíl dětské složky a mladých lidí do 24 let věku
  • silnější zastoupení generace mladých lidí 25-34 let
  • propad podílu obyvatelstva ve věku 35-45 let
  • velmi výrazný podíl obyvatelstva pozdně ekonomicky aktivního věku 45-64 let
  • nižší zastoupení poprodukční složky (65+)

Nedojde-li v městské části Praha 12 k výraznějším imigračním přírůstkům mladých lidí, způsobí tato nevyváženost struktury obyvatelstva prudký propad podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva a extrémní nárůst podílu seniorů nad 65 let věku. Je zřejmé, že tomu musí odpovídat i sociální politika, která bude nabývat na významu. Strategickým dokumentem pro tuto oblast je v současné době komunitní plán rozvoje sociálních služeb na roky 2006 – 2014, který schválila rada MČ Praha 12 i zastupitelstvo MČ Praha 12.

Na úřadu městské části Praha 12 se problematikou seniorů zabývá především oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí.

Klíčová slova: