Životní a existenční minimum

Definice životního a existenčního minima

    Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
    Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Právní úprava

    Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
    Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Hlavní využití

    Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.
    Životní a existenční minimum je využíváno také v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří základ pro výpočet jejich výše.
    Další využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.

Náklady na bydlení

    Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.
    Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

Částky životního minima platné od 1. 1. 2012 v Kč za měsíc
pro jednotlivce  3 410
pro první dospělou osobu v domácnosti  3 140
pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti  2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku   
  do 6 let  1 740
  6 až 15 let  2 140
  15 až 26 let (nezaopatřené)  2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Částka existenčního minima platná od 1. 1. 2012 v Kč za měsíc
existenční minimum  2 200
Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc
jednotlivec                                                    3 410
2 dospělí                                                      3 140 + 2 830 = 5 970
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let                   3 140 + 1 740 = 4 880
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let                    3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let           3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let      3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300

Společně posuzované osoby

 •     rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 •     manželé nebo registrovaní partneři,
 •     rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 •     jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmy

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:

 •     příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 •     příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 •     náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 •     peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 •     sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 •     podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 •     stipendií,
 •     odměn za darování krve,
 •     daňového bonusu,
 •     příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 •     části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 •     příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 •     zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 •     příjmů plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Valorizace životního a existenčního minima

    Životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády.
    Při zvyšování částek životního a existenčního minima se zachovává jejich reálná úroveň.
    Vláda je zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %.
    Částky životního a existenčního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace.

Informace a žádosti

    Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby. V případě Prahy 12 je to na Referátu nepojistných sociálních dávek pro Prahu 12 Úřadu práce ČR.
    Pracovníci příslušných kontaktních pracovišť poskytnou všechny potřebné informace.