Pomoc v hmotné nouzi

Žádosti obyvatel Prahy 12 o přiznání jednotlivých dávek pomoci v hmotné nouzi vyřizuje Referát nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR v Praze 4

Kontaktní informace

Pracoviště: Novodvorská 803/82, Praha 4
Vedoucí Referátu nepojistných sociálních dávek: Jana Zimová
Telefon: 950 178 545
Fax: 950 178 768
Telefonní ústředna: 950 178 111
Mail: posta.abl@aa.mpsv.cz
Web: portal.mpsv.cz/soc/ssp/
ID datové schránky: w7aznwp

Telefony na jednotlivá pracoviště

Telefon Pracoviště
950 178 405 vedoucí referátu nepojistných sociálních dávek ÚP P12
950 178 761 zástupce ved., kontrola NSD
950 178 763 nepojistné soc. dávky, kontrola
950 178 757, 950 178 762 příspěvek na živobytí, příspěvek v hmotné nouzi
950 178 755, 950 178 756 příspěvek na péči
950 178 752, 950 178 751 dávky pro lidi těžce zdravotně postižené, příspěvek na bezmocnost a pomůcky
950 178 758, 950 178 754 dávky státní sociální podpory – přídavky na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení

Úřední hodiny pro veřejnost

Den Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 11:00
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00
Pátek 8:00 – 11:00 pouze pro příjem žádostí o nepojistné sociální dávky a pro pozvané klienty

Doprava:

 •     bus č. 106, 121, 139, 196, 197 - autobusová zastávka Novodvorská
 •   bus č. 121, 139, 150, 157, 197 - autobusová zastávka Lhotka

 

Obecné informace a vymezení některých pojmů

Uvedené informace (převzaté z Integrovaného portálu MPSV) jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci příslušných poboček Úřadu práce ČR.

Systém pomoci v hmotné nouzi

    Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
    Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení.
    Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

    Vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.
    Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.
    V oblasti pomoci v hmotné nouzi plní v rámci sociální práce některé úkoly rovněž pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady.

Dávky a jejich výplata

    Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:

    O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Osoba v hmotné nouzi

    Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

Okruh oprávněných osob

Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má nárok při splnění podmínek stanovených v zákoně o pomoci v hmotné nouzi:

 •     osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
 •     osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
 •     cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva (Evropská sociální charta)
 •     občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce
 •     občan členského státu EU, kterému nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství a jeho rodinný příslušník (např. Nařízení Rady EHS)
 •     rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce
 •     cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a bylo mu uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na    území České republiky
 •     rodinný příslušník cizince uvedeného v předchozí odrážce, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky

a zároveň všechny výše uvedené osoby mají na území České republiky bydliště. Bydlištěm se rozumí určité sepětí osoby s Českou republikou, např. pokud se zde osoba dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání apod.

Okruh oprávněných osob pro mimořádnou okamžitou pomoc je širší, kromě osob uvedených v předchozím textu (oprávněné osoby pro příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) jsou oprávněnými osobami při splnění podmínek rovněž osoby pobývající na území České republiky na základě zákona o pobytu cizinců. V odůvodněných případech – je-li osoba vážně ohrožena na zdraví – může jí být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta, i když pobývá na území České republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců.

V hmotné nouzi není osoba,

 •     která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 •     která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání,
 •     která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
 •     které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně,
 •     která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění,
 •     které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
 •     která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby.

Příjem

Okruh příjmů, které se berou v úvahu při posuzování nároku na dávku a její výši, je stanoven v zákoně o životním a existenčním minimu. Nicméně zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví určité odchylky:

 •     tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70%,
 •     příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a z dávky nemocenského pojištění,  z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80%,
 •     ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100% (příspěvek na živobytí se nezapočítává).

Příjem se zjišťuje za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku, v průběhu pobírání dávky za jeden předcházející měsíc.

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním

Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu

 •     řádným uplatněním nároků a pohledávek
 •     prodejem nebo jiným využitím majetku.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního přičinění nevyžaduje, a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši.

Nezaopatřené dítě

Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

Upozornění:

Od 1. 1. 2015 se mění některé podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení a pro určování jejich výše. Nejdůležitější novinky jsou popsány na stránkách Veřejného ochránce práv.