Oddělení sociální prevence

Kontakty

        Bronislava Michalcová, vedoucí. odd. sociální prevence, tel.: 241 716 490, e-mail: michalcova.bronislava@praha12.cz
      
        JUDr. Jana Jochová, kurátorka pro mládež, tel.: 261 397 357, e-mail: jochova.jana@praha12.cz
        Bc. Pavlína Krejčíková, kurátorka pro mládež, tel.: 261 397 322, e-mail: krejcikova.pavlina@praha12.cz
        Bc. Jan Toepfer, kurátor pro mládež, tel.: 261 397 368, e-mail: toepfer.jan@praha12.cz
        PhDr. Ivana Davidová, kurátorka dospělých, tel.: 261 397 358, e-mail: davidova.ivana@praha12.cz

PhDr. Ivana Davidová, kurátorka dospělých, tel.: 261 397 358, e-mail: idavidova@p12.mepnet.cz

Kurátoři pracují s nezletilými a mladistvými, kteří se dopustili přestupku nebo činu jinak trestného, nebo mají závažné poruchy chování. Kurátoři zastupují jejich zájmy při jednáních s policií a soudy, spolupracují se školami a navštěvují děti a mladistvé ve výchovných ústavech a věznicích. Vyhledávají klienty ohrožené sociálně patologickými jevy a nabízí jim preventivní programy.

Kurátor pro dospělé pomáhá občanům propuštěným z výkonu trestu či vazby zapojit se do běžného života, poskytuje komplexní poradenské služby nepřizpůsobivým občanům.

V rámci tohoto oddělení pracuje protidrogový koordinátor a koordinátor prevence kriminality. Předmětem jejich činnosti je prevence sociálně patologických jevů, mapování situace v dané oblasti a naplňování grantového programu městské části v oblasti sociální.

Oddělení dále realizuje výjezdový program pro rizikové skupiny dětí a mládeže ve spolupráci s Klubem Krok, o.s. Proxima Sociale.
Hlavním cílem tohoto projektu je dlouhodobé kontinuální působení na děti, mládež a celé rodiny na principech sociálního tréninku a zátěžového programu. Jedná se o cílovou skupinu deseti až patnácti mladistvých ve věku od 14 do 19 let, která je ohrožena sociálně patologickým chováním, jako je experimentace s drogou, trestná činnost, šikana, záškoláctví, útěky z domova, výchovné problémy apod.
Vyhledávání a výběr klientů provádějí kurátoři pro mládež a terénní pracovníci Klubu Krok. Vybraní klienti se účastní pětidenního výjezdového soustředění mimo Prahu s následným skupinovým setkáváním.
Po ukončení programu jsou klienti zařazováni do aktivit, které nabízí spolupracující subjekty v regionu Prahy 12, především o.s. Proxima Sociale.