Oddělení péče o rodinu a děti

Čechtická 758 (pavilon B), 142 00 Praha 4

tel.: ústředna - 241 719 245, 241 711 624, 241 470 945, 241 711 730

    Bc. Andrea Michalcová, vedoucí odd. péče o rodinu a děti, tel.: 261 397 327, e-mail: michalcova.andrea@praha12.cz, pav. B/28

Náhradní rodinná péče

    Bc. Jitka Šotolová, sociální pracovnice, tel.: 261 397 326, e-mail: sotolova.jitka@praha12.cz, pav. B/25
    Bc. Sylva Lingová, sociální pracovnice, tel.: 261 397 320, e-mail: lingova.sylva@praha12.cz, pav. B/29
    Veronika Křížová, DiS., sociální pracovnice, tel.: 261 397 324, e-mail: krizova.veronika@praha12.cz, pav. B/24
   
Terénní sociální pracovnice

    Bc. Eva Bruková, sociální pracovnice, tel.: 261 397 331, e-mail: brukova.eva@praha12.cz, pav. B/23
    Bc. Lucie Ocetková, sociální pracovnice, tel.: 261 397 325, e-mail: lucie.ocetkova@praha12.cz, pav. B/22
    Mgr. Markéta Kvintová, sociální pracovnice, tel.: 261 397 332, e-mail: kvintova.marketa@praha12.cz, pav. B/33
    Mgr. Eva Partyková, sociální pracovnice, tel.: 261 397 323, e-mail: partykova.eva@praha12.cz, pav. B/23
    Martina Stránská, sociální pracovnice, tel.: 261 397 330, e-mail: stranska.martina@praha12.cz, pav. B/33

Toto oddělení řeší zejména:

  •     problematiku dítěte z neúplné rodiny

Poskytuje poradenskou pomoc v obtížných rodinných a sociálních i osobních situacích. Provádí šetření v rodině, bydlišti dítěte a ve škole, pracovišti dítěte, dále ve zdravotnickém, školském zařízení, získávají se informace o dítěti a jeho rodině, spolupracuje s jinými státními orgány a obecními úřady. Zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť.

  •     zastupování dětí, které nemohou zastoupit rodiče

Vykonává úkony spojené s funkcí opatrovníka, pokud se jedná mezi rodiči o kolizi zájmů a nemohou své dítě zastupovat, zastupuje především zájmy dítěte. V kompetenci oddělení je podávání návrhů na zahájení soudního řízení ve věcech určení otcovství k nezletilému dítěti, navrhuje a provádí výchovná opatření / napomenutí, dohled, omezení/ a sleduje jejich účinnost. Navrhuje soudu vydání předběžného opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní výchovy, účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí. Na základě požadavků soudů podává zprávy o výchovných poměrech nezletilých a navrhuje opatření ve věcech jejich další výchovy. Podává návrhy na zahájení soudního řízení ve věcech ústavní výchovy, zbavení /omezení/ rodičovské zodpovědnosti.

  •     nedostatečnou péči o děti a problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného

Vyhledává tyto ohrožené děti. Podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů /osob odpovědných za výchovu dítěte/ při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti, zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení.

  •     náhradní rodinnou péči

Sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů. Ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy spolupůsobí při organizování náhradní rodinné výchovy. Eviduje občany vhodné stát se osvojiteli a pěstouny a děti vhodné do náhradní rodinné péče, přešetřuje jejich poměry. Přijímá žádosti na zprostředkování náhradní rodinné péče, které obsahují předepsané dotazníky, o kterých jsou žadatelé přímo informováni. Poskytuje poradenskou pomoc pěstounům a žadatelům o náhradní rodinnou péči. Spolupracuje v rámci zákona s nestátními organizacemi. Dítěti v nepříznivé životní situaci se snaží zprostředkovat náhradní rodinnou péči mimo ústavní zařízení.