Rodina, děti a mládež

Cílem rodinné politiky je činit vhodná opatření tak, aby byla posilována funkce rodiny a její autonomie a současně bylo umožňováno jejich svobodné rozhodování při uskutečňování životních plánů. V době probíhající hospodářské krize se ovšem potřeby Pražanů mění. Mění se často jejich ekonomická situace, bytové podmínky, schopnost splácet půjčky, přichází ztráta zaměstnání, s čímž jde ruku v ruce i následné narušení vztahů v rodině, její funkce a funkčnosti, v krajním případě i její rozpad. Proto se do centra pozornosti dostávají namísto fungujících zdravých rodin ty rodiny, které mají nějaký handicap, problém.

Strategickým dokumentem pro tuto oblast je v současné době komunitní plán rozvoje sociálních služeb na roky 2006 – 2014, který schválila rada MČ Praha 12 i zastupitelstvo MČ Praha 12.

Na Úřadu městské části Praha 12 se problematikou rodiny, dětí a mládeže zabývá především oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálních věcí.

Toto oddělení řeší zejména:

  • problematiku dítěte z neúplné rodiny   
  • zastupování dětí, které nemohou zastoupit rodiče
  • nedostatečnou péči o děti a problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného   
  • náhradní rodinnou péči