Kurátoři

 
Kurátoři pro děti a mládež

Kurátor pro děti a mládež se zabývá nezletilými dětmi do 15 let, pokud se dopustily jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku. Dále mladistvými od 15 do 18 let, kteří se dopustili přestupku nebo trestného činu a bylo proti nim zahájeno trestní nebo přestupkové řízení. Kurátoři zastupují  zájmy dětí při jednáních s policií, soudy a státními zástupci. Řeší ve spolupráci s rodinou, školami a jinými specializovanými zařízeními opakované poruchy chování dětí a mladistvých (záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie, alkoholismus, prostituce a jiné výchovné problémy).

Kurátoři se zaměřují na analyzování situace v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhují preventivní opatření. Podílejí se na organizaci a účastní se výchovně rekreačních pobytů pro děti a mládež. V rámci poradenské činnosti pořádají přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných a sociálních problémů.

        JUDr. Jana Jochová, kurátorka pro mládež, tel.: 261 397 357, e-mail:jochova.jana@praha12.cz
        Bc. Pavlína Krejčíková, kurátorka pro mládež, tel.: 261 397 322, e-mail:krejcikova.pavlina@praha12.cz
        Bc. Jan Toepfer, kurátor pro mládež, tel.: 261 397 368, e-mail:toepfer.jan@praha12.cz

Sociální kurátor dospělých

Sociální kurátor je specializovaný pracovník pro dospělé, kteří se ocitli v tíživé, krizové či jiné nestandardní životní situaci. V rámci odborného sociálního poradenství a situační intervence poskytuje, doporučuje, případně zprostředkovává  následnou  sociální, právní a psychologickou pomoc osobám, kterým hrozí bez pomoci společnosti sociální vyloučení a propadnutí se do chudoby, a dále  osobám, které se staly obětí trestného činu či domácího/partnerského/transgeneračního násilí.
Spolupracuje se státními i nestátními organizacemi, navštěvuje klienty ve věznicích, léčebnách apod., v rámci depistáží vyhledává osoby ohrožené sociálním vyloučením – především osoby bez přístřeší.

    PhDr. Ivana Davidová, kurátorka dospělých, tel.: 261 397 358, e-mail: davidova.ivana@praha12.cz