Ostatní skupiny

Tato sekce se zabývá zejména problematikou osob bez domova, cizinců (v současné době je v lokalitě MČ Praha 12 velký přírůstek těchto osob) a problematikou zneužívání návykových látek a dalších závislostí, prevencí sociálně-patologických jevů atd.

Strategickým dokumentem pro tuto oblast je v současné době Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v MČ Praha 12, který schválila rada MČ Praha 12 v červnu 2015. A dále komunitní plán rozvoje sociálních služeb na roky 2006 – 2014, který schválila rada MČ Praha 12 i zastupitelstvo MČ Praha 12.

Na Úřadu městské části Praha 12 má danou problematiku na starosti oddělení sociální prevence.