Parkovací průkaz

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením a vyhrazení parkovacího místa

Držitelům průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností od 1.8.2011 tzv. "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením" (do tohoto data byla vydávána tzv. označení O1), který je opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání , pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 67).

Vyhláška č. 30/2001 Sb., § 15, odst. 2 a 3 potom upřesňuje, že takto označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha".

Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice podle §20a, odst. 1, písm. h). Občané, jimž bylo vydán tento průkaz, tedy neplatí dálniční známku. Tato výhoda je tedy vázána na průkaz osoby se zdravotním postižením, nikoli na parkovací kartu, a platí pouze, je-li v autě přepravována osoba s přiznaným stupněm průkazu osoy se zdravotním postižením (viz.výše) a je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Další informace na stránkách Informačního portálu Ligy vozíčkářů.