Státní sociální podpora

Žádosti obyvatel Prahy 12 o přiznání jednotlivých dávek státní sociální podpory vyřizuje Referát nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR v Praze 4

Kontaktní informace

Pracoviště: Novodvorská 803/82, Praha 4
Vedoucí Referátu nepojistných sociálních dávek: Jana Zimová
Telefon: 950 178 545
Fax: 950 178 768
Telefonní ústředna: 950 178 111
Mail: posta.abl@aa.mpsv.cz
Web: portal.mpsv.cz/soc/ssp/
ID datové schránky: w7aznwp

Telefony na jednotlivá pracoviště

Telefon Pracoviště
950 178 750 vedoucí referátu nepojistných sociálních dávek ÚP P12
950 178 761 zástupce ved., kontrola NSD
950 178 763 nepojistné soc. dávky, kontrola
950 178 757, 950 178 762 příspěvek na živobytí, příspěvek v hmotné nouzi
950 178 755, 950 178 756 příspěvek na péči
950 178 752, 950 178 751 dávky pro lidi těžce zdravotně postižené, příspěvek na bezmocnost a pomůcky
950 178 758, 950 178 754 dávky státní sociální podpory – přídavky na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení

Doprava:

 • bus č. 106, 121, 139, 196, 197 - autobusová zastávka Novodvorská
 • bus č. 121, 139, 150, 157, 197 - autobusová zastávka Lhotka

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Den Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 11:00
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00
Pátek 8:00 – 11:00 pouze pro příjem žádostí o nepojistné sociální dávky a pro pozvané klienty

 

 • Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky, a občané Evropské unie, krytí Nařízením Rady (EEC) 1408/71 a 1612/68. U cizince se za trvalý pobyt na území České republiky považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Od roku 2008 dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt.
   
 • Systém SSP chápe rodinu jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.
   
 • Při posuzování nároků na dávky SSP se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy, a to také pouze u některých dávek.
   
 • V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné.
   
 • Základem pro stanovení nároku a výši některých dávek včetně určení hranice příjmů osoby či rodiny je životní minimum.
   
 • Dávky SSP zohledňují jak příjmovou tak i sociální situaci rodiny. Čím je v rodině více nepříznivých sociálních událostí, tím více a vyšších dávek je rodině poskytováno. Rodina může pobírat více dávek SSP souběžně.
   
 • Příjmy rozhodné pro nárok na dávky SSP zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy, tj. příjmy po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů. Od 1. ledna 2008 se do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou.Taxativní výčet rozhodných příjmů je uveden v § 5zákona o SSP.
   
 • Nejvýhodnějším způsobem je bezhotovostní vyplácení dávek prostřednictvím účtu u některé z bank, dávky se vyplácejí rovněž v hotovosti prostřednictvím peněžní poukázky.
   
 • Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce dle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky. V hlavním městě Praze vykonávají SSP úřady městských částí. Odvolacím místem proti rozhodnutí příslušných úřadů jsou krajské úřady, v Praze Magistrát hlavního města Prahy.
   
 • Žádosti obyvatel Prahy 12 vyřizuje Referát nepojistných sociálních dávek pro Prahu 12 Úřadu práce ČR.
 • Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.
   
 • Nárok na výplatu dávek SSP zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových (porodné, pohřebné, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla) zaniká nárok uplynutím 1 roku od vzniku nároku na dávku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí provozuje telefonický informační servis o dávkách státní sociální podpory na čísle 800 189 810 (k dispozici 24 hodin denně, bezplatné volání z pevných linek, volání z mobilu zpoplatněno).