Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla je poskytován osobě starší 3 let, která splňuje zdravotní indikace stanovené v příloze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (indikace jsou uvedeny níže), a která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky opakovaného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.

Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských poboček Úřadu práce. Obyvatelé Prahy 12 podávají žádost  Referátu nepojistných sociálních dávek pro Prahu 12 Úřadu práce ČR. Formulář žádosti o příspěvek je k dispozici na portálu MPSV.