Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávkou, která je ve výši 400,- měsíčně vyplácena osobě starší 1 roku,
a) která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace,
b) která se opakovaně dopravuje nebo je dopravována a
c) které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče; s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele. (platí od 1.12.2012).

Podrobněji je tato dávka popsána na Informačním portálu Ligy vozíčkářů.