Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Právní předpisy

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje

Kompetence

Oprávněné osoby

Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek:

  1. osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území ČR trvalý pobyt,
  2. osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,
  3. cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
  4. občan členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU,
  5. rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU,
  6. cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k dlouhodobému pobytu,

a to, pokud má bydliště na území ČR. Bydliště je vyjádřením spjatosti s ČR.
 

Důležité upozornění

  • Uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek. Úplnou informaci naleznete v právních předpisech. Případné dotazy k Vaší konkrétní situaci řešte s pobočkou ÚP v místě Vašeho bydliště.
  • Formuláře žádostí jsou k dispozici na krajských pobočkách ÚP nebo dostupné na stránkách MPSV.
  • Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok.
  • V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.