Sociální služby v městské části Praha 12

Začátkem rozvoje místní sociální péče v městské části Praha 12 byl rok 1991. V tomto roce vznikl na úřadu městské části humanitní odbor, nyní odbor sociálních věcí, jehož součástí byl i sociální úsek. Prvotní příčinou vzniku tohoto odboru bylo oddělení městské části Praha 12 od Prahy 4, čímž na sebe městská část převzala odpovědnost za zajištění sociální péče a služeb pro své občany. V té době nebylo na území Prahy 12 žádné zařízení sociální péče. Oddělení městské části od Prahy 4 přineslo v této oblasti i tu výhodu, že její občané nebyli již nuceni obracet se svými sociálními problémy na obvodní úřad Prahy 4. Vzdálenost tohoto úřadu od městské části měla za následek nepružnost v práci a nerespektování potřeb občanů.

Městská část prostřednictvím odboru sociálních věcí poskytuje výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí, péči o staré, zdravotně postižené a sociálně potřebné občany, sociální poradenství, rozhoduje a vyplácí dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc), příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., prakticky zajišťuje aplikaci politiky státu v oblasti sociální prevence.

Garantem poskytování sociálních služeb na území Prahy 12 je příspěvková organizace Sociální služby MČ Praha 12, zřízená pro tyto účely městskou částí k 1.1.1998. Jejím úkolem je poskytování komplexních sociálních služeb pro obyvatelstvo městské části.

K těmto službám patří:

 • terénní pečovatelská služba

Jejím obsahem je široké spektrum pečovatelských úkonů (např. zajištění nákupu, úklid domácnosti, donáška obědů, praní prádla atd.). Příjemci této služby jsou především senioři a lidé se zdravotním handicapem. Služba je smluvně zajištěna prostřednictvím soukromé agentury domácí péče Ivony Bucharové.

 • kluby dříve narozených (KDN)

Na území městské části funguje v současné době 6 klubů, v nichž je sdruženo okolo 400 seniorů. Frekvence jejich využívání je zhruba 2x týdně. K dispozici jsou také tři výdejny obědů pro důchodce.

 • zařízení péče o děti mladší než předškolního věku (bývalé jesle)

V současné době je v provozu jedno jeselské zařízení z důvodu poklesu počtu dětí a vysokých nákladů na provoz. V tomto zařízení je otevřeno jedno oddělení základního provozu a jedno oddělení hlídací služby za úplatu.

 • dům s pečovatelskou službou (DPS)

Jedná se o dům zvláštního určení pro bydlení starých občanů, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu vyžadují komplexní pečovatelskou službu. Na území městské části je k dispozici jeden dům s pečovatelskou službou v Olbramovické ulici, který má 24 malometrážních bytů a zázemí pro sociální služby. Ve stádiu přípravy projektové dokumentace je plánovaná výstavba nového domu s pečovatelskou službou, pro který je připraven již pozemek při ulici N.Vapcarova.

 • azylové bydlení pro matky (otce) s dětmi

Slouží k zajištění přechodného pobytu potřebným osobám (matkám, otcům s dětmi) do doby vyřešení jejich krizové rodinné či jiné situace. V současné době fungují dva dvoupokojové azylové byty pro 4 dospělé a 8 dětí v rámci DPS.

 • sociálně ošetřovatelské centrum (Zárubova ul.)

Jde o pracoviště s nepřetržitým celoročním provozem o kapacitě 40 lůžek, poskytující realitní péči o seniory a osoby s postižením, u nichž je třeba trvalého dohledu a pomoci jiné osoby. Zároveň v centru funguje denní stacionář pro seniory.

Vedle Sociálních služeb pracují na území městské části další subjekty (většinou občanská sdružení), které poskytují další sociální služby:

 • občanské sdružení Proxima Sociale

Provozuje komunitní centrum „Krok“, které nabízí komplexní péči psychosociální pomoci ohroženým dětem, mladistvým a jejich rodinám.

 • Středisko pro děti a mládež

Zřízené MŠMT a zařazené jako součást Diagnostického ústavu. Jedná se o specializované zařízení pro řešení výchovných a osobních problémů nezletilých dětí a jejich rodičů. Součástí je i non-stop krizová telefonní linka.

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Nabízí psychoterapeutickou pomoc manželství a rodině, rozvodové a porozvodové poradenství, psychologickou pomoc lidem v životní krizi apod..

 • Pedagogicko-psychologická poradna

Poskytuje psychologickou a pedagogickou pomoc dětem a dospívajícím ve věku od 3 do 19 let a jejich rodičům. Nabízí diagnostiku specifických vývojových poruch učení a chování, diagnostiku úrovně rozumových schopností, psychologické vyšetření vlastností osobnosti, poradenství v oblasti rodinných vztahů, poradenství při osobních potížích psychického charakteru.

 • občanské sdružení Balónek

Provozuje mateřské centrum, které poskytuje řadu programů pro matky na mateřské dovolené a jejich nezletilé děti.

 • občanské sdružení Spin

Provozuje Národní centrum pro videotrénink interakcí. Sdružuje odborníky, psychology, pedagogy a terapeuty v oblasti psychosociálních služeb.

 • sdružení pro pomoc mentálně postiženým Praha 4 „Modrý klíč“

Speciální zařízení, které sdružuje speciální MŠ pro děti s kombinovanými vadami, přípravný stupeň pomocné školy, stacionář, chráněnou dílnu a chráněné bydlení pro mentálně postižené.

 • Pražský spolek neslyšících SNN v ČR

Pořádá kulturní, společenské, osvětové a sportovní akce.

 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace Praha 12

Pořádá pobytové kurzy odezírání, přednášky, poskytuje informace o kompenzačních pomůckách.

 • Sdružení zdravotně postižených, základní organizace Praha 12

Sdružuje všechny druhy postižených, včetně dětí, poskytuje informace v oblastech právních, sociálních a pracovních.

Všechny tyto sociální aktivity podporuje městská část především poskytováním vhodných objektů či prostor za zvýhodněné či symbolické nájemné. Vzhledem k předpokládanému vývoji ve věkové skladbě obyvatelstva Prahy 12, kdy do roku 2010 by se měl zdvojnásobit počet obyvatel v poproduktivním věku, bude zapotřebí vybudovat další dům s pečovatelskou službou, rozšířit počet jídelen pro seniory a rozšířit počet klubů dříve narozených.

V rámci hlavního města pracuje dále celá řada sociálních zařízení s celopražskou působností, která slouží potřebám starých, zdravotně postižených občanů i rodin s dětmi. Jedná se především o domovy důchodců a ústavy sociální péče, kojenecký ústav, dětské domovy, diagnostické ústavy, protidrogové centrum, ubytovnu a sociální bydlení pro matky s dětmi, ubytovnu pro tzv. nepřizpůsobivé občany atd.. Hlavní město také finančně přispívá občanskému sdružení Naděje a Armádě spásy, které pomáhají především bezdomovcům.

Všechna tato zařízení ale nestačí potřebám hlavního města, především všem městským částem. Proto se městská část Praha 12 snaží v rámci svých možností a potřeb sama zřizovat nebo podporovat vznik různých sociálních služeb na svém území. Městská část trvale podporuje dobrovolné aktivity občanů v sociální oblasti, zvlášť práci dobrovolníků a svépomocných organizací.

Závěrem lze konstatovat, že všechny subjekty (státní i nestátní) vhodně doplňují spektrum sociálních služeb a činností na území Prahy 12, pružně reagují na všechny potřeby občanů městské části. Nestátní subjekty zajišťují služby, které stát není schopen pokrývat. Hlavním problémem nestátních subjektů je ale jejich trvalá finanční nejistota při kontinuálním poskytování služeb. Od roku 1999 funguje v této oblasti grantový systém městské části Praha 12, který s ohledem na finanční možnosti rozpočtu doplňuje zčásti chybějící zdroje těchto subjektů a vyjadřuje tak vůli městské části spolupodílet se a spoluzodpovídat za péči a služby, které sama nemůže zabezpečovat.

Městská část Praha 12 zahájila v roce 2004 proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb. V současné době má vytvořenu organizační strukturu tvořenou pracovními skupinami pro jednotlivé cílové skupiny občanů (rodiny s nezletilými dětmi, senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé s mentálním postižením) a řídící skupinou se statutem odborné komise rady MČ Praha 12. V současné době má MČ Praha 12 zpracován komunitní plán rozvoje sociálních služeb na roky 2006 – 2014, který schválila rada MČ Praha 12 i zastupitelstvo MČ Praha 12. V roce 2010 proběhla aktualizace plánu, která byla schválena v září 2010 zastupitelstvem městské části Praha 12.