Principy komunitního plánování

Základní principy komunitního plánování sociálních služeb jsou:

  • důraz na partnerství a spolupráci
  • zapojení místního společenství (komunity)
  • stanovení priorit a směrů rozvoje na základě potřeb občanů
  • hledání uskutečnitelných kompromisů
  • zaměřenost nejen na výsledky, ale i na proces plánování
  • cykličnost – opakovatelnost procesu tak, aby bylo možno sledovat plnění plánu a provádět jeho aktualizace

Komunitního plánování sociálních služeb se účastní:

1. zadavatel – je zodpovědný za zajištění sociálních služeb na daném území, tj. obce, případně kraje. Úkolem zadavatele je, aby svým občanům zajistil potřebné služby v co nejvyšší kvalitě a současně finančně dostupné.

2. poskytovatelé – subjekty, které poskytují a nabízejí sociální služby bez ohledu na zřizovatele. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet své aktivity v oblasti sociálních služeb a poskytovat kvalitní sociální služby v souladu se svým posláním a rozvojovým plánem.

3. uživatelé – osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby z důvodu nepříznivé sociální situace, v níž se ocitly.

Kromě zadavatele, uživatelů a poskytovatelů se na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb podílejí také další odborníci, představitelé institucí, kteří úzce spolupracují s poskytovateli sociálních služeb (policie, nemocnice, odborní lékaři, úřady, apod.), příbuzní či blízcí uživatelů a široká veřejnost.

 

Komunitu pro potřeby plánování sociálních služeb lze definovat jako uskupení lidí, žijící v geograficky definované oblasti, mezi kterými existují vzájemné sociální vazby (příbuzenství, přátelství, známost, účast na společných aktivitách, apod.). V našem případě je komunita vymezena geograficky jako společenství lidí žijících na území městské části Praha 12.

Metoda komunitního plánování sociálních služeb má tyto výhody a pozitivní dopady:

  • rozvoj sociálních služeb v souladu s potřebami uživatelů
  • vytvoření realizovatelné koncepce rozvoje sociálních služeb
  • společné hledání nových finančních, materiálních a lidských zdrojů pro zajištění sociálních služeb.
 
Zodpovídá: ÚMČ Praha 12
Vytvořeno / změněno: 27.1.2011 / 27.1.2011