Sociální služby MČ Praha 12

Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace

 

Kontaktní informace

Adresa: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4 - Modřany
Ředitel: PaedDr. Marie Mandíková
Telefon: 241 713 575
E-mail: ssmc12@centrum.cz
Web: socsluzbymc12.info
: 70882169, zřízená organizace MČ Praha 12

 Sociální služby, Olbramovická 703

 

na mapě

Doprava

Jezdí k nám autobusy č. 182, 189, 197, 198, 504 - výstupní stanice Lhotecký les nebo autobusy č. 150, 139, 157, 182, 205, 189, 197, 198, 504 - výstupní stanice Sídliště Lhotka

Návštěvní dny

Den Čas
Pondělí 8:00 - 18:00
Středa 8:00 - 18:00

Působnost a způsob založení

Sociální služby MČ Praha 12 jsou příspěvková organizace zřizená MČ Praha 12 za účelem:

 • provozování domu s pečovatelskou službou
 • poskytování odborné péče o děti mladší než předškolního věku
 • provozování hlídací služby pro děti předškolního věku
 • zajišťování pečovatelské služby v domácnostech starých a zdravotně postižených občanů
 • provozování sekce azylového bydlení pro matky s dětmi
 • poskytování přechodného ubytování nemohoucím osobám
 • provozování klubové činnosti zaměřené na seniory
 • zajišťování fungování tří výdejen obědů a rozvozu obědů do domácností klientů

Organizace

Organizace funguje ve třech objektech, a to Olbramovická 703, J. Jovkova 3253 a Zárubova 971. V čele organizace je ředitelka PaedDr. M. Mandíková, Csc. a statutárním zástupcem je vedoucí sestra oddělení péče o děti Vlasta Oulická.

 

V rámci Sociálních služeb MČ Praha 12 pracují 4 střediska:

Pečovatelská služba

Kontaktní adresa a centrální místo pro poskytování informací

 • Olbramovická 703, 142 00 Praha 4, tel. 241713575, 241470055

Úřední hodiny pro veřejnost

 • denně v pracovní dny 7,30 – 18,00, přítomnost všech pracovníků zaručená vždy v pondělí a ve středu 7,30-15,30 hodin

Kapacita služby

 • 290 osob

Formy služby

 • terénní (úkony pečovatelské služby realizované v domácnostech klientů, dovoz obědů) denně, v pracovní dny, od 7,30 – 15,30 hod.
 • ambulantní (výdej obědů pro klienty pečovatelské služby ve výdejnách) denně, v pracovní dny, v době od 11,30 -13,00 hod.

Místa poskytování služby

 • terénní forma – byty zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703, Praha 4, byty uživatelů služby na území městské části Praha 12
 • ambulantní forma - výdejny obědů na adresách: Olbramovická 703, Praha 4, (tel.: 241713575),  Pod Sady 170, Praha 4

Poslání služby

 • Nabídnout a poskytnout takovou podporu a pomoc především seniorům, to je osobám s nárokem na přiznání starobního důchodu, kteří jsou z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci druhé osoby. Podpora či pomoc jim umožní setrvat co nejdéle v domácím prostředí a žít navyklým způsobem života.
 • Ve spolupráci s rodinou či dalším poskytovatelem sociální služby dle individuální dohody a aktuální potřeby poskytnout pomoc a péči především seniorům, to je osobám v důchodovém věku, kteří jsou převážně závislí na pomoci druhé osoby.

Způsoby poskytování služby

 • Úkony pečovatelské služby poskytované v domácnostech klientů
 • Úkony pečovatelské služby realizované v bytech zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou
 • Rozvoz obědů do domácností klientů
 • Ambulantní výdej obědů ve výdejnách obědů
 • Základní poradenství
 • Úkony pečovatelské služby poskytované v domácnostech, kde se narodila trojčata

Úkony poskytované služby se rozumí

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při pohybu ve vnitřním prostředí, pomoc při osobní hygieně – pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití, dovoz jídla, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid, údržba spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení k lékaři, na úřady.

Cílová skupina

 • Především senioři, občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha 12 a z důvodu svého zdravotního stavu či nepříznivé sociální situace potřebují pomoc druhé osoby, jež jim umožní zůstat ve vlastním domácím prostředí a se současnou podporou vlastní rodiny nebo přátel využívat běžně dostupné služby.
 • rodiny, kde se současně narodily tři a více dětí

Doporučený postup v případě zájmu o zavedení pečovatelké služby

 1. vyplnění žádosti
  Tiskopis žádosti je možné získat osobně na adrese Olbramovická 703, Praha 4 nebo elektronicky na http://www.socsluzbymc12.info/
 2. podání žádosti
  Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na výše uvedenou adresu. Na žádosti zkontrolujte kontaktní telefon, nutný pro dohodnutí termínu sociálního šetření.
 3. sociální šetření
  Sociální pracovnice dohodne se  žadatelem termín sociálního šetření v místě jeho bydliště, kde dojde k dojednání služby. Dohodnuté podmínky poskytování služby jsou následně potvrzeny v písemně uzavřené smlouvě.

Bližší informace lze získat telefonicky na čísle 241713575, 241470055.

Azylové domy

Forma služby

 • pobytová

Místo poskytování služby

 • Olbramovická 703, 142 00 Praha 4

Doba poskytování služby

 • nepřetržitá, přítomnost pracovníků organizace denně v pracovní dny 7,30 - 18,00, přítomnost sociální pracovnice denně 7,30 – 15,30, pondělí, středa 7,30-18,00 hodin

Kapacita

 • 4 pokoje, 12 osob

Poslání služby

 • zajistit okamžitou pomoc matkám (otcům) s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.
 • dočasně řešit otázku bydlení a vytvořit časový prostor pro další kroky činěné na základě vlastního rozhodování klienta

Způsoby poskytování služeb

 • ubytování ve dvoupokojových bytech s kuchyňkou a sociálním zázemím
 • zajištění základních služeb souvisejících s bydlením (vytápění, dodávka elektrické energie, vody, služby domu)
 • poskytnutí základního vybavení (nádobí, lůžkoviny, prádlo)
 • základní poradenská služba
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. vyplňování nejrůznějších žádostí, dotazníků, kontaktování úřadů, sepisování dopisů pro úřady,..)

Cílová skupina klientů

 • matky (otcové) s dětmi (ve věku do 18 let) s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12, které se ocitly v krizové situaci, jež nejsou schopny okamžitě řešit vlastními silami
 • osoby s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12, které se postihla živelná pohroma (požár,..)

Doporučený postup v případě zájmu o službu

 1. vyplnění žádosti
  Tiskopis žádosti je možné získat osobně na adrese Olbramovická 703, Praha 4 nebo elektronicky na http://www.socsluzbymc12.info/
 2. podání žádosti
  Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na výše uvedenou adresu.
 3. jednání o službě
  V případě volné kapacity je zahájeno jednání se sociální pracovnicí, při kterém jsou dohodnuty podmínky poskytování služby a následně je uzavřena  písemná smlouva.

Bližší informace lze získat telefonicky na čísle 241713575.

Sociálně ošetřovatelské centrum

Druh služby

 • služba sociální péče, odlehčovací služby

Forma služby

 • pobytová, ambulantní

Místo poskytování služby

 • Zárubova 971, 142 00 Praha 4, tel.: 241471554, 241471270
 • 10 jednolůžkových pokojů, 10 dvoulůžkových pokojů, dva pětilůžkové pokoje

Provozní doba

 • nepřetržitá

Kapacita

 • 40 klientů (ambulantní forma max. 4 klienti, dle kapacity pobytové služby)

Poslání zařízení

 • Poskytovat časově omezenou pobytovou sociální službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního stavu, o které je jinak pečováno rodinou nebo terénní sociální službou v místě jejich bydliště. V rámci pobytu vytvářet klidné prostředí připomínající v maximálně možné míře bezpečí domova, udržovat případně zlepšit míru soběstačnosti uživatele, zapojovat klienta do rozhodování o vlastní osobě s plnou odpovědností za důsledky svého chování.

Způsoby poskytování služby

 • krátkodobé pobyty s cílem rekonvalescence uživatele po operaci či hospitalizaci
 • krátkodobé či delší pobyty po dobu nepřítomnosti osoby, která běžně o klienta pečuje
 • dočasné pobyty s max. dobou pobytu 6 let, kdy klient čeká na přijetí do domova seniorů
 • omezeně denní pobyty pro doplnění kapacity zařízení

Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby

 • poskytnutí ubytování včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby, oprav, úklidu.
 • poskytnutí stravy - celodenní dietní stravování připravované vlastní kuchyní
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti (pracovní terapie, rehabilitace a doplňkové služby – pedikúra, kadeřnictví, masáže, ..)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cílová skupina

 • senioři (osoby ve věku nároku na odchod do starobního důchodu), kteří nemají dostatek sil starat se o sebe sami v místě bydliště a to i za pomoci rodiny a terénních sociálních služeb
 • senioři převážně nebo úplně závislí na pomoci druhé osoby při uspokojování všech základních životních potřeb

Přednost při umístění mají osoby s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12

Doporučený postup v případě zájmu o službu

 1. vyplnění žádosti
  Tiskopis žádosti je možné získat osobně na adrese zařízení (Zárubova 971, Praha 4) nebo na ředitelství organizace Olbramovická 703, Praha 4 případně rovněž elektronicky na http://www.socsluzbymc12.info/
 2. podání žádosti
  Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na adresu zařízení.
 3. jednání o službě
  V případě volné kapacity je zahájeno jednání o službě, při kterém jsou dohodnuty podmínky přijetí, doba poskytování služby a následně je uzavřena  písemná smlouva.

Bližší informace lze získat telefonicky na čísle 241471554, 241471270.

Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku

Forma služby

 • ambulantní

Místo poskytování služby

 • Jordana Jovkova 3253, 143 00 Praha 4

Doba poskytování služby

 • denně v pracovní dny 7,00 - 18,00 hodin

Kapacita

 • 38 dětí

Poslání služby

 • Zajistit komplexní celodenní či krátkodobou péči dětem ve věku od 12 měsíců do 3 roků věku v době, kdy jejich rodiče nejsou schopni zajistit péči vlastními silami. Péči poskytovat v příjemném, zdravém, citově a esteticky podnětném prostředí, s použitím kvalifikovaného personálu.
 • Realizovat věku přiměřenou výchovnou a ošetřovatelskou péči zaměřenou na nácvik základních návyků, zvládání denních aktivit, jemnou a hrubou motoriku, rozvoj myšlení dětí dle stupně ontogenetického vývoje. Zajistit dětem celodenní stravování odpovídající principům zdravé výživy. Rodičům dětí poskytnout základní poradenskou činnost související s výchovou dětí a péčí o ně. Socializace dětí. Pomoc rodinám, v nichž se současně narodily 3 a více dětí.

Způsoby poskytování služeb

 • pravidelná každodenní docházka dítěte do zařízení
 • krátkodobé hlídání dětí v době, kdy rodiče nejsou schopni péči o dítě zajistit vlastními silami
 • pomoc dětské zdravotní sestry či pěstounky v rodině, kde se narodila trojčata
 • základní poradenství

Základní činnosti při poskytování služby

 • celodenní stravování odpovídající požadavkům zdravé výživy (příprava stravy ve vlastní kuchyni)
 • poskytování sociálně ošetřovatelské péče dětem
 • poskytování výchovné péče
 • poradenství
 • osobní hygiena – zajištěna jako prvek přímé ošetřovatelské péče
 • praní prádla – ústavního i dětského
 • úklid prostor personálem zařízení
 • zdravotní péče – zajištěna kontaktem s pediatrem, v akutních případech lékařská pohotovost

Cílová skupina klientů

 • rodiče s dětmi ve věku od 12 měsíců do 4 roků, kteří jsou zaměstnáni nebo nejsou schopni po určitou dobu zajistit péči o dítě vlastními silami
 • rodiny, v nichž se současně narodily 3 a více dětí
 • rodiče se zdravotním handicapem, který může negativně ovlivnit vývoj dítěte (hluchoněmost,..)
 • denní studenti s dětmi

Doporučený postup v případě zájmu o službu

 1. návštěva zařízení a vyplnění podkladů nezbytných pro přijetí dítěte
 2. jednání o službě

V případě volné kapacity je zahájeno jednání o službě, při kterém jsou dohodnuty podmínky přijetí dítěte a následně je uzavřena  písemná smlouva.

Bližší informace lze získat telefonicky na čísle 241761180.

Kluby dříve narozených

Kontaktní adresa a centrální místo pro poskytování informací

 • Olbramovická 703, 142 00 Praha 4, tel. 241713575

Místo poskytování služby, doba poskytování služby

 • DPS Olbramovická Olbramovická 703 čtvrtek 15,00 – 17,00 (pouze pro obyvatele DPS)
 • KDN Otava, Pertoldova 3346, středa 14,00 – 16,00
 • KDN Modřanka, Nad Belárií, pondělí 13,00 – 16,00
 • KDN Mariánská, Pod Sady 170, Praha 4. čtvrtek 14,00 – 16,00
 • KDN Jovkova, Pod Sady 170, Praha 4, úterý 14,00 – 16,00
 • KDN Podskalák, Pod Sady 170, pondělí 14,00 – 16,00
 • Internetová klubovna Olbramovická 703, středa 8,00 – 15,00

Kapacita

 • dle velikosti prostor klubu 20 – 60 osob

Poslání služby

 • Aktivizace seniorů, nabídka trávení volného času, možnost setkávání se, vzdělávání se.

Způsoby zajištění služby

 • schůzky v klubech
 • jednodenní výlety
 • pobytové zájezdy
 • besedy
 • internetová klubovna
 • kurzy
 • společenská setkání

Cílová skupina

 • Především senioři s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 a jejich rodiny, známí .

Bližší informace lze získat telefonicky na tel. čísle 241 713 575.

Forma poskytování: 
Ambulatní služby
Poskytovatel: 
Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace