Azara sociální, z.s.

Adresa:  Čs. Exilu 1888/4, Praha 12, 143 00
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Nedobitá, DiS.
Telefon: 774 481 003

Sociální rehabilitace

Cílová skupina:
Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním či lidé po úrazech.
 
Druh poskytované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
Osobní asistence (je připravena k registraci)
Poslání služby: Maximální možná podpora důstojného života lidí v přirozeném sociálním prostředí.
Forma služby: terénní
Místo poskytování služby: Praha, v místě bydliště klienta
Bezbariérový přístup: Ano
Úřední hodiny pro veřejnost: Dle domluvy, služba je k dispozici klientům nepřetržitě celý rok (vč. víkendů a svátků).
Cíle služby:
 • Práce s klienty dle jejich individuálních potřeb.
 • Podpora a pomoc v soběstačnosti.
 • Podpora celkové autonomie klientů v základních životních dovednostech a schopnostech.
 • Podpora při navazování nových kontaktů a zároveň při udržení si kontaktů stávajících.
 • Zvyšování kvality služby.

Úkony poskytované služby:

 • Vychází z potřeb klientů.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Negativní vymezení služby (službu nelze poskytovat v následujících případech):

 • V souladu s §91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Dále při chování klienta, které by mohlo ohrozit asistenta při poskytování sociální služby (agresivita, nevyhovující prostředí apod.)

Komunitní setkávání

Cílová skupina:
ůzné generační skupiny obyvatel Prahy 12 (děti, mladiství, dospělí, senioři).
Druh poskytované služby: Komunitní setkávání různých generačních skupin.
Poslání služby: Vytvoření vzájemného pozitivního vztahu různých generačních skupin, solidarity a soudržnosti mezi obyvateli v rámci komunity městské části Prahy 12.
Forma služby: ambulantní
Místo poskytování služby: Praha 12
Bezbariérový přístup: Ano
Úřední hodiny pro veřejnost: Dle domluvy. Setkání komunity bude probíhat 1x týdně.
Cíle služby:
 • Podpořit vzájemnou kooperaci různých generačních skupin obyvatel Prahy 12.
 • Umožnit získat osobní zkušenost a přispět tak ke kvalitnějším komunitním vztahům.

Úkony poskytované služby:

 • Program setkávání: rukodělné práce, reminiscenční terapie, jóga, muzikoterapie, scénický tanec – improvizace/pohyb, promítání fi lmů, odborné přednášky s diskuzí, doplňkový program (skupinové hry, reminiscenční promítání, pohybové a relaxační cvičení apod.).
 • Spoluúčast je ve výši vstupného 25 Kč na osobu.

Negativní vymezení služby (službu nelze poskytovat v následujících případech):

 • Osoby nevymezené jako cílová skupina.
 • Chování, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky setkávání.
Poskytovatel: 
Azara sociální, z.s.
Cílová skupina: