Veřejná debata o domě pro seniory

Přijďte diskutovat ve středu 18. ledna 2017 od 18.00 hodin v Modřanském biografu o záměru vybudovat domov pro seniory v lokalitě Nikoly Vapcarova.

Městská část Praha 12 již dlouhá léta usiluje o výstavbu pobytového zařízení sociální péče typu domov pro seniory a domova se zvláštním režimem, které citelně postrádá. Všechny dosavadní snahy o realizaci záměru však prozatím z finančně – technicko – administrativních důvodů nebyly úspěšné.

Nyní, na základě zpracované odborné analýzy, se nabízí variantní řešení případné realizace záměru, a to formou partnerské spolupráce Prahy 12 se soukromým investorem na základě předem jasně stanovených podmínek.

Spolupráce by eventuálně mohla probíhat tak, že by soukromý investor objekt ze svých prostředků postavil a městská část by se do projektu zapojila například majetkovým vkladem ve formě vhodného pozemku pro výstavbu domova.

Protihodnotou za úvodní vklad by pak městská část mohla po určitou předem stanovenou dobu, například 10 let, disponovat dohodnutou kapacitou zařízení, aniž by výrazně zatížila svůj vlastní rozpočet.

Partner městské části by byl vybrán na základě platných právních předpisů ČR, konkrétně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (§ 36) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (§ 129 – koncesní řízení ve zjednodušeném režimu).

V lokalitě ulice Nikoly Vapcarova v Modřanech existují celkem tři pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy ve správě svěřené MČ Praha 12, na kterých je možné dle platného územního plánu objekt veřejné vybavenosti, právě typu potřebného pobytového sociálního zařízení vybudovat.

Vzhledem k důležitosti tématu proběhne o všech potřebných aspektech výše nastíněného případného řešení veřejná diskuse s občany za účasti odborného poradce městské části Praha 12 pro předmětný záměr a také vedení městské části Praha 12.

Datum: 
Středa, 18. Leden 2017 - 18:00