Ostatní granty a dotace

Podpora bydlení pro rok 2018
Lhůta pro doručení žádosti do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj končí dnem 5. ledna 2018.

Nadace Dětský mozek
Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek pro fyzické a právnické osoby je v tomto výběrovém řízení 31. října 2017.

Podpora komunitního života a sociálního podnikání
Konzultace projektových záměrů probíhají od 20. 9. 2017 do 23. 1. 2018. 

Akce celopražského významu
O granty na projekty v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a v oblasti prevence je možné žádat od 30. 10. 2017 do 14. 11. 2017.

Dobro-druzi
V programu zaměřeném na mladé filantropy podporuje Nadace VIA týmy dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc. Uzávěrka přihlášek je 19. října 2017.

Nadace J&T
Grantové řízení pro právnické osoby v oblasti handicapovaní a nemocní.má uzávěrku pro předkládání žádostí 6. října 2017.

Rozvoj dobrovolnické služby
Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci Ministerstva vnitra ČR je 31. října 2017.

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy
Žádosti o grant je možné podávat od 16. října 2017 do 3. listopadu 2017.

Podpora neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky
Dotační řízení Ministerstva zdravotnictví ČR má uzávěrku pro podávání žádostí 30. září 2017.

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
Uzávěrka pro příjem žádostí o dotaci je 18. září 2017.

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
O dotaci Ministerstva zdravotnictví pro rok 2018 je možné žádat do 30.září 2017.

Fond vzdělání VDV
Nadané děti se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a děti z dětských domovů mohou žádat o stipendium ke studiu na středních a vysokých školách v České republice do 25. srpna 2017.

Mluvme spolu 2017
Společnost T-Mobile podporuje projekty, které prostřednictvím komunikace, spolupráce a zapojení nebo začlenění znevýhodněných skupin povedou k pozitivním změnám v konkrétní komunitě nebo lokalitě. Uzávěrka příjmu žádostí o grant je 4. července 2017.

Stipendium Bariéry
Stipendium je určené pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Přihlášku se všemi náležitostmi je možné zasílat do 31. srpna 2017.

Dotace MPSV
Žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2017 lze podávat nejpozději do 11. listopadu 2016.

The Velux Foundations
Návrhy projektů na zlepšení vzdělávacích a pracovních příležitostí pro mladé lidi je možné předkládat do 15. června 2017, 

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
Druhou letošní výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, žádosti lze podávat do 12. června 2017.

Nadace Jistota
Jarní kolo Fondu Skupiny KB se zaměří zejména na komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. Uzávěrka pro podání žádosti je 22. května 2017.

Nadace prof. Vejdovského
Účelem projektu přihlášeného do výběrového řízení na granty v roce 2017 musí být vzdělávání a péče o zrakově postižené, uzávěrka přihlášek je 20. května 2017.

Nadace Leontinka
O podporu pro zrakově postižené děti a mládež je možná žádat v grantovém řízení do 30. dubna 2017.

Nadace Dětský mozek
Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek pro fyzické a právnické osoby je v tomto výběrovém řízení 15. května 2017.

Podpora v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér
Grantový program hlavního města Prahy má uzávěrku pro podávání žádostí 5. května 2017.

Včasná pomoc dětem
Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc a Služby rané péče. Žádosti lze podívat do 12. května 2017.

Technologie se Světluškou
Uzávěrka pro podání žádostí o nadační příspěvek je 24. dubna 2017.

Obyčejný život
Prioritou programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové pro rok 2017 je podpora sociálního bydlení, uzávěrka přjímání žádostí je 31. března 2017.

Sasakawa Asthma Fund
O granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení lze žádat do 28. dubna 2017.

Fond pomoci dětem s DMO
Na neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku přispívá Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, žádosti přijímá do 1. března 2017.

Finanční gramotnost 2017
ČSOB Nadační program vzdělání rozdělí až 1 milion korun, uzávěrka pro podávání žádostí je 31. ledna 2017.

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí přijímá žádosti o dotace do 31. března 2017.

Průvodce 2017
Vzdělávací program Nadace VIA podpoří začínající a nově vznikající menší organizace fungující na dobrovolné bázi, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zlepšení společenského, kulturního nebo životního prostředí v jejich okolí. Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2016.

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb
Uzávěrka podávání žádostí je 30.11.2016. 

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
V rámci výzvy č. 27 Operačního programu Praha - pól růstu ČR mohou žádat nestátní neziskové organizace a veřejné instituce o podporu, a to od 21. listopadu 2016 do 20. dubna 2017.

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Příjem žádostí začíná 21. listopadu 2016 a končí 30. března 2017.

Olivova nadace
O nadační příspěvek na zakoupení zdravotnického přístroje, pořízení kompenzační pomůcky či pořízení speciální výukové pomůcky lze žádat do 4. listopadu 2016.

Cena Floccus 2016
Od 12. října do 10. listopadu 2016 je možné nominovat neziskové organizace a jednotlivce, kteří pomáhají lidem na okraji společnosti. V letošním ročníku Ceny Floccus chce Nadace ČS vyzdvihnout organizace, které jsou příkladem pro ostatní ve způsobu řízení financí.

Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze
Výzva č. 23 Operačního programu Praha - pól růstu ČR je zaměřena na vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Příjem žádostí bude zahájen 31.10.2016 a ukončen 30.3.2017.

Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017
Uzávěrka pro podání žádostí o grant je 1.listopadu 2016.

Nadační příspěvky ze sbírky Světluška
Neziskové organizace, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením, mohou žádat do 31. října 2016.

Grantový program v oblasti rodinné politiky na území hlavního města Prahy pro rok 2017
Žádosti o podporu projektů je možné podávat od 15. 10. 2016 do 15. 11. 2016. 

Nadace Dětský mozek
Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek pro fyzické osoby je v tomto výběrovém řízení 31. října 2016.

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Žádosti o dotace přijímá Ministerstvo zdravotnictví ČR do 30. září 2016.

Pomozte dětem
Žádosti o podporu projektů na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let mohou podávat neziskovky do 30. září 2016.

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
Žádosti o dotaci Ministerstva kultury je možné podávat do 19. září 2016.

Program Senior
Uzávěrka druhého letošního kola pro podání žádostí o nadační příspěvek Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  je 20. září 2016.

Nadace člověk člověku
Neziskové organizace mohou podávat žádosti o grant na podporu obecně prospěšných projektů do 9. září 2016.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
Grantové řízení zaměřené na podporu vzdělávání a volnočasové aktivity dětí vyrůstajících v dětských domovech a náhradní rodinné péči má uzávěrku příjmu žádostí 25. srpna 2016.

Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2017
Žádosti o dotaci na rok 2017 lze předložit Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany do 30. září 2016.

Rozvoj infrastruktury komunitních center
Pro žadatele má Ministerstvo pro místní rozvoj připraveno 141 milionů korun, žádosti je možné podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016.

Nadační fond GSK
Neziskové organizace mohou zažádat o finanční příspěvky na projekty, které se zaměřují na pomoc seniorům a handicapovaným lidem. Uzávěrka přihlášek je 25. července 2016 do 12 hodin.

Bertík pomáhá 2017
Grantový program Nadačního fondu Albert je určený na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Žádosti o nadační příspěvek je možné podávat do 18. července 2016.

Granty T-Mobile
Až 100 tisí korun mohou získat projekty, které významně pomohou budování občanské společnosti a rozvoji komunity a veřejného prostoru. O grant mohou žádat neziskovky, lokální komunity a neformální skupiny do 22. června 2016.

Vpohybu
Grantový program Nadace Vodafone je určen pro mladé lidi do 26 let, kteří organizují akce pro veřejnost nebo jakkoli zlepšují život ve svém okolí. Přihlášky je možné posílat do 31. května 2016.

Sasakawa Asthma Fund
Žádosti o granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení je možné podávat do 28. dubna 2016.

Program 3P
Druhé výběrové kolo vyhlašuje NROS, žádosti o návratný nadační příspěvek je možné podávat do 27. dubna 2016.

Nadace Leontýnka
Pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením, přijímání žádostí probíhá do 30. 4. 2016.

Nadace Umění pro zdraví
Žádosti o podporu je možné podávat do 15. března 2016.

Pomáhej s humorem
O grant Konta Bariéry se mohou ucházet licencovaní poskytovatelé registrované sociální služby osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. do 31. března 2016.

Obyčejný život
Program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2016.

Fond vzdělání
Stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice poskytuje Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Uzávěrka pro příjem žádostí je 25. února 2016. 

Fond pomoci dětem s DMO
Podporuje neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 1. března 2016.

Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť
O podporu v rámci šesté výzvy Operačního programu Praha - půl růstu ČR je možné žádat do 5. ledna 2016. 

Podpora aktivit rodinné politiky na území hlavního města Prahy pro rok 2016
Žádosti o podporu projektů přijímá Magistrát hl. m. Prahy od 7. 12. 2015 do 11. 12. 2015.

Poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností
Ministerstvo práce a sociálních věcí přijímá žádosti o dotaci do 23. listopadu 2015.

Dotace MMR pro neziskovky
Jednou z oblastí je podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb. Žádosti je možné podávat do 30. října 2015.

Prevence sociálně patologických jevů
Žádosti o dotaci Ministerstva vnitra ČR pro rok 2016 lze podávat do 6. listopadu 2015.
 

Nadace Dětský mozek
Žádosti o příspěvek ve všech třech programech Nadace Dětský mozek je možné podávat do 30. listopadu 2015.

Podpora sociálního podnikání v České republice – Lepší byznys
Druhý ročník programu vyhlásila Nadace VIA, žádosti o grant ve výši až 340 000 korun je možné podávat do 16. listopadu 2015.

Nadační fond Českého rozhlasu
O příspěvek z prostředků shromážděných v průběhu roku 2015 na sbírkovém kontě Světluška mohou žádat do 31. října 2015 neziskové organizace, které poskytují své služby v ČR lidem s těžkým zrakovým postižením.

Grantové řízení hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb
Poskytovatelé mohou žádat o grant na rok 2016 od 24. října do 10. listopadu 2015.

Program grantové podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Program je určen na podporu žádostí NNO s celostátní působností, které se zabývají aktivitami ve prospěch zdravotně postižených a chronicky nemocných v ČR. Uzávěrka pro podání žádostí je 30. října 2015.

Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce
Cílem výzvy MPSV je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Žádosti o podporu lze podávat průběžně do 31. března 2021.

Budování kapacit a profesionalizace NNO
Žádosti o podporu přijímá MPSV od 1.9.2015 do 31.12.2015.

Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2016
Žádosti o dotace na výdaje spojené s realizací programů a aktivit pro osoby se zdravotním postižením přijímá Úřad vlády ČR do 30. září 2015. 

Fond pomoci dětem s DMO
Žádosti na financování speciální pohybové terapie (neurorehabilitace) pro děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO) lze zasílat do 1. října 2015.

Podpora projektů zaměřených na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb
Průběžná výzva MPSV, žádosti lze podávat od  26.6.2015 do 13.12.2019.

Nadace Sirius
Tématem grantového řízení pro rok 2015 je podpora mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče. Uzávěrka přijímání žádostí pro 1. kolo je 10. srpna 2015.

Stipendium Bariéry
Středoškoláci a vysokoškoláci z řad těžce zdravotně postižených studentů se mohou přihlásit do 15. srpna 2015.

Stipendia Fondu vzdělání
Nadané děti se zdravotním postižením a děti z dětských domovů mohou podat žádost Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 25. srpna 2015.

Nadace České spořitelny
Klienti České spořitelny se mohou přihlašovat do třetího ročníku grantového programu a získat tak až 70 000 Kč pro neziskovou organizaci v České republice, které dobrovolně pomáhají, fandí a věří v její smysl a poslání. Uzávěrka je 24. května 2015.

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015
D
ruhé kolo grantového řízení MPSV má uzávěrku 10. června 2015.

Nadace prof. Vejdovského
Účelem přihlášeného projektu musí být vzdělávání a péče o zrakově postižené, uzávěrka je 2. dubna 2015.

Nadace Naše dítě
Grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí v roce 2015 má uzávěrku 31. března 2015. 

Cestování dostupné všem
Grantová výzva Mínisterstva pro místní rozvoj je určena podnikatelským subjektům a nově i obcím, uzávěrka je 12. února 2015.

Cesta ke vzdělání
Grantový program je mimo jiné zaměřen na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stážích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích. Uzávěrka pro podání žádostí je 31.3.2015.

Oranžové schody
Grantové řízení Nadace ČEZ je určeno na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Žádosti lze podávat do 13. února 2015. 

Podpora výstavby podporovaných bytů
Žádosti o dotaci lze podávat do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj do 13. března 2015.

Technologie se Světluškou
O grant mohou žádat projekty na vývoj aplikací nebo ICT pomůcek, které usnadní život lidem se zrakovým handicapem případně přenášející technologické řešení ze zahraničí do ČR. Uzávěrka je 15. března 2015.

Konto Bariéry
O dva miliony korun z fondu Pomáhej s humorem se mohou ucházet sociální firmy a chráněné dílny, žádosti o příspěvek je třeba podat do konce ledna 2015. 

Granty hl. m. Prahy
Uzávěrka pro podání žádosti do grantového řízení pro Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl.m. Prahy pro rok 2015 a Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2015  je 14. listopadu 2014.

Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
Uzávěrka pro podání žádosti o dotaci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany je 31. října 2014.  

Dotační řízení MPSV pro rok 2015
Určeno je pro poskytovatele sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností, žádost je možné podat do 3. listopadu 2014.

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Projekty do dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2015 lze přihlásit do 30. září 2014.

Programy grantové podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Programy zaměřené na rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem, na edukační docházkové akce (kurzy a výcviky), na ediční činnost i na přednášky mají uzávěrku 30. září 2014.

Rodina a ochrana práv dětí
Dotační program MPSV pro rok 2015 má uzávěrku 30. září 2014.

OPPA - Podpora vstupu na trh práce
Uzávěrka pro podání žádostí v rámci 7. výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita je 9. října 2014.

Granty hlavního města Prahy
Vyhlášeny byly pro tři oblasti - zdravotnictví, rodinné politiky a akce celopražského významu. Žádosti je možné podávat do 15. října 2014.

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností
Žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu MPSV pro rok 2015 lze podávat nejpozději do 6. října 2014.

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
Uzávěrka pro předložení projektů v programu ministerstva kultury je 19. září 2014.

Podpora nestátních neziskových organizací
Dotační program Ministerstva pro místní rozvoj ČR má uzávěrku pro podávání žádostí 30. září 2014.

Ohrožené děti a mládež
Výzva MPSV k předkládání projektů v rámci Fondů EHP má uzávěrku 22. září 2014, týká se prioritních oblastí prioritní oblasti Zapojení dětí do rozhodovacích procesů a Zvýšení povědomí o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit.

Senior
Uzávěrka žádostí o příspěvek z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je 20. září 2014.

Nadace prof. Vejdovského
Účelem přihlášeného projektu musí být vzdělávání a péče o zrakově postižené, uzávěrka přihlášek je 9. června 2014.

Vpohybu
Nadace Vodafone rozdělí až 2,5 milionu na projekty mladých, uzávěrka přihlášek je 30. května 2014.

Fond profesorky Šilhánkové
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozděluje z tohoto fondu finanční prostředky na ozdravné pobyty dětí a mládeže do 26 let se zdravotním postižením, uzávěrka pro podání žádosti je 5. května 2014.

Nadace Jedličkova ústavu
Grantové řízení má uzávěrku 30. dubna 2014, přihlásit se mohou  nestátní neziskové organizace, které jsou registrovány v ČR a působí v oblasti podpory dětí a mládeže s tělesným a kombinovaným postižením na území ČR.

se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace, které jsou registrovány v ČR a působí v oblasti podpory dětí a mládeže s tělesným a kombinovaným postižením na území ČR. - See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/nadace-jedlickova-ustavu-rozdeli-250-000-...

Nadace BONA
Grantové řízení na podporu projektů a programů směřujících k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti má uzávěrku 30. dubna 2014.

Asistenční program Akcelerátor
Uzávěrka programu na podporu sociálního podnikání je 14. dubna 2014.

Grant Olivovy Nadace
Uzávěrka I. kola poskytnutí nadačních příspěvků z výnosů příspěvku z prostředků Nadačního investičního fondu v roce 2014 je 21. února 2014.

ČSOB Nadační program vzdělání
Uzávěrka přihlášek je 21. února 2014, na projekty zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou bude rozděleno až 1 milion kroun, na vzdělávání dětí a mladých od 6 do 26 let a profesionalizaci neziskových organizací až půl milionu.

Nadace Dětský mozek
Žádat o finanční - nadační příspěvek mohou právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením centrální nervové soustavy. Uzávěrka přihlášek je 3. března 2014.

Spolu až do konce
Pilotní program Nadačního fondu Avast je zaměřen na podporu péče o umírající v ČR, uzávěrka prvního kola a příjem projektových záměrů je 23. března 2014.

Rodina a ochrana práv dětí
Cílem dotačního programu MPSV je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny. Žádosti lze podávat do 30. září 2014.

Euroklíč 2014
Cílem podprogramu ministerstva pro místní rozvoj je zajistit osobám se sníženou sc hopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Uzávěrka žádostí je 12. února 2014.

Think Big
Výzva  Nadace Telefónica pro přihlašování projektů je otevřena do 16. prosince, podporu mohou získat nápady mladých lidí ve věku 15 až 26 let.

Výzva Nadace Telefónica pro přihlašování projektů je otevřena do 16. prosince, podporu mohou získat nápady mladých lidí ve věku 15 až 26 let. - See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/grantovy-program-thing-big-podpori-mlade-...

Nadace Sirius
Cílem grantové výzvy, kterou vyhlásila Nadace Sirius, je včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy a adaptace na zdravotní postižení dítěte. K účasti na grantovém řízení je nutná registrace v termínu od 1.12. do 16.12.2013 v systému pro grantová řízení Nadace Sirius.

Nadační fond Albert dětem
Výzva pro rok 2014 má uzávěrku 20. prosince 2013, grantový program je zaměřen na čtyři oblasti

Lepší byznys: podpora sociálního podnikání
Dvanáct organizací získá podporu v rámci programu zaměřeném na podporu podnikatelských aktivit, které splňují kritéria sociálního podnikání a mají jasnou motivaci a potenciál přinést řešení společenských problémů. Uzávěrka pro podání žádosti je 18. listopadu.

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2014 budou uděleny v rámci programů A a B, žádosti je třeba podat nejpozději do 3. listopadu 2013.

Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených
Dotační program pro rok 2014 vyhlásil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, žádosti je možné zasílat do 31. října 2013.

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů
Výběrové dotační řízení na rok 2014 vyhlásilo ministerstvo kultury, uzávěrka pro předložení projektů je 20. září 2013.

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2014
První kolo dotačního řízení pro neziskové organizace vyhlásilo MPSV, žádosti je třeba podat do 30. září 2013.

Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
Cílem výzvy č. C1 je podpořit aktivizaci klientů zařízení a takovou práci, která podporuje samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Žáddosti je možné předkládat do 30. září 2013.

Posílení důvěryhodnosti neziskové organizace
Otevřené grantové řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů nadačního jmění (NIF) vyhlašuje Nadace Auxilia. Uzávěrka žádostí je 23. srpna 2013.

Johnson & Johnson
Grantové kolo na podporu projektů neziskových organizací pro rok 2014 má uzávěrku přihlášek 9. září 2013.

Stipendium BARIÉRY
Těžce zdravotně postižení studenti středních a vysokých škol mohou získat stipendium ve výši 1000 až 4000 korun měsíčně, uzávěrka pro podání žádosti je 15. srpna 2013.

Odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2013
Grantový program vyhlásila Rada hlavního města Prahy, konečný termín pro podání žádostí o grant je 21. června 2013.

Vpohybu
Přihlášky projektů skupin mladých lidí do 26 let nebo nestátních neziskových organizací, které jsou vedeny mladými lidmi do 30 let, přijímá Nadace Vodafone do 28. června.

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Druhé kolo dotačního řízení vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, uzávěrka je 21. června včetně.

Sociální inovace
V rámci globálního grantu ESF Podpora sociální integrace a sociálních služeb byla vyhlášena výzva č. B7, žádosti je možné podávat od 7. května do 31. prosince 2013.