Vzrůstající trend. Týká se počtu případů exekucí z důchodů a nemocenských dávek

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu. Jejich počet se opět zvýšil, meziročně o cca 4 %. Nárůst srážek z důvodu nařízené exekuce nebo insolvence z dávek nemocenského pojištění je ještě strmější. Za prvních šest měsíců jich ČSSZ provedla 97 tisíc, což je o 12,5 % více než za loňské pololetí.

Částka, kterou ČSSZ na srážkách z důchodů a nemocenských dávek za leden až červen vyplatila věřitelům dlužníků (oprávněným osobám), činila přes 1,2 mld. Kč. Jenom z důchodů to bylo 1,1 mld. Kč, což odpovídá 9% nárůstu. Průměrná výše srážky k 30. 6. činila 2 000 Kč a průměrný věk důchodce s exekucí na důchod byl 61 let. Podrobné pololetní údaje jsou k dispozici v přehledu.

V prosinci loňského roku ČSSZ evidovala 85 tisíc případů s nařízenou exekucí (včetně insolvencí) na vyplácené důchody. Za celý loňský rok ČSSZ provedla více než 172 tisíc srážek z dávek nemocenského pojištění (nemocenské a peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství), což je o 30 % více než za celý rok 2015. Částka, kterou ČSSZ na srážkách z důchodů a z dávek nemocenského pojištění za loňský leden až prosinec vyplatila oprávněným věřitelům, činila přes 2,2 mld. Kč. Jenom z důchodů šlo o sumu téměř 2 mld. Kč.

Výsledky analýzy dat o exekucích na důchody

Četnost exekucí se u jednotlivých skupin důchodců liší. Statistická data za rok 2016 ukazují, že mnohem více než starobní důchodci (senioři) jsou exekucemi zatíženi lidé, kterým ČSSZ vyplácí invalidní důchod, je jich přes 7 % z celkového počtu důchodců s nařízenou exekuční srážkou z důchodu. V Ústeckém kraji je jich dokonce přes 10 %, což znamená, že exekuci tu má každý desátý invalidní důchodce.

Z analýzy dat o exekucích podle jednotlivých krajů při zohlednění velikosti kraje, co do počtu důchodců, vyplývá, že nejvíce důchodců má exekuci v krajích Ústeckém (5 %), Karlovarském a Libereckém (oba cca 4 %). Shrnutí výsledků analýzy je k dispozici v přehledu.

Srážky z důchodů

Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovský/vdovecký, sirotčí). Srážky z důchodu může ČSSZ ukončit až po splacení celého dluhu včetně tzv. příslušenství (tj. úroků a nákladů řízení), popř. na základě rozhodnutí orgánu, který o exekuci rozhodl. Exekuci nelze ukončit na základě oznámení klienta, že dluh uhradil. Toto lze pouze na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

ČSSZ nepřísluší posuzovat oprávněnost exekuce

Domnívá-li se občan, že jeho exekuce nebo insolvence je neoprávněná, musí se obrátit na orgán, který výkon rozhodnutí vydal, nikoliv na ČSSZ – ta o exekuci ani insolvenci nerozhoduje, ale musí ji ze zákona vykonat. Informaci o zahájení exekučních či insolvenčních srážek a jejich výši ČSSZ vždy zasílá dlužníku (tj. povinnému) písemně. V oznámení je mimo jiné uvedeno číslo jednací výkonu rozhodnutí a vydávající orgán. Písemnou informaci zasílá ČSSZ také v případě, že z důvodu nezabavitelné výše důchodu exekuční srážku provádět nemůže. ČSSZ je povinna provádět srážky na základě doručeného exekučního titulu, tj. na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudem, na základě exekučního příkazu vydaného ve správním řízení, exekučního příkazu soudního exekutora a na základě konkurzního nebo insolvenčního řízení.

Podrobnější informace jsou na stránkách ČSSZ. 

 

Datum: 
13.08. 2017