Výzva The Velux Foundations

Návrhy projektů na zlepšení vzdělávacích a pracovních příležitostí pro mladé lidi je možné předkládat do 15. června 2017, The Velux Foundations udělí granty ve výši 300 000 až 1 000 000 EUR.

Téma: Zaměstnání a odborné vzdělávání mládeže.
Oblast: Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko.
Cílová skupina: Mladí lidé ve věku od 15 do 25 let bez ukončeného středního vzdělání.

Organizace THE VELUX FOUNDATIONS se snaží zlepšit podmínky i vyhlídky pro evropskou mládež. V posledních deseti letech jsme poskytli granty v celkové výši přesahující 150 milionů EUR na řadu projektů ve střední a východní Evropě.

Nyní vyzýváme organizace občanské společnosti, místní aktivisty a veřejné orgány, aby předložili návrhy projektů, které mohou sloužit jako příklady zlepšení možností vzdělávání a zaměstnávání mladých lidí v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku.

Podáváme výzvu k předložení návrhů zaměřených na:

1. Rozvoj systému odborného vzdělávání a přípravy (OVP) prostřednictvím učení na pracovišti, zlepšení kontaktu mezi školami a podniky, kariérového poradenství pro mládež, vzdělávání učitelů, zřizování modelů institucí iVET a podobně.

2. Integraci nezaměstnané mládeže bez formálního vzdělání na trhu práce prostřednictvím odborného vzdělávání, stipendijních programů, sociálního podnikání a dalších.

Podporujeme inovativní a experimentální přístupy, jakož i přístupy, které se již osvědčily v jiných oblastech. Návrhy musí mít potenciál pro pozitivní systémovou změnu. Projekty navrhující standardní modely, které jsou obvykle financovány ze strukturálních fondů EU nebo jiných externích zdrojů, nebudou přijaty.

Všechny náklady relevantní k danému projektu jsou považovány za způsobilé (s výjimkou DPH). Způsobilé jsou rovněž náklady spojené s investicemi do infrastruktury navrženými v rámci projektů. Uchazeči, jako jsou veřejné orgány (školy, obce, ministerstva atd.), musí spolufinancovat 50 % způsobilých nákladů. Od organizací občanské společnosti se spolufinancování způsobilých nákladů nevyžaduje.

Budou udělovány granty ve výši 300 000 až 1 000 000 EUR.

Uchazeči musí své návrhy odeslat prostřednictvím našich webových stránek nejpozději do 15. června 2017. Výsledky výzvy budou oznámeny do prosince roku 2017.

Máte nějaké otázky? Odpovědi naleznete na našich webových stránkách: www.veluxfoundations.dk/en

Přímý odkaz na náš program zaměřený na střední a východní Evropu: http://veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad

 Žádné další kontakty ani linky pomoci nejsou uvedeny.

 

Datum: 
23.05. 2017