Výzva Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 77. výzvu „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, a to do 30.3.2018.

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod.

Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 200 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 30 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 0,5 mil. Kč.

Více informací je na stránkách Strukturální fondy.cz. 

 

Datum: 
07.11. 2017