Požádejte o grant z programu Včasná pomoc dětem

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s The VELUX Foundations vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí do programu Včasná pomoc dětem. Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc a Služby rané péče.

Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině k naplnění tohoto cíle.

ZÁMĚR PROGRAMU VČASNÁ POMOC DĚTEM

  • Rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí.
  • Posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních oblastech.
  • Podpořit přenos zahraničních zkušeností do ČR.

PRIORITA KRIZOVÁ POMOC

Děti a mládež do 18 let věku ohrožené týráním, zneužíváním nebo jinou akutní nepříznivou situací, která vyžaduje krizovou pomoc prostřednictvím kvalifikovaného odborného centra.

OBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VÝZVY:

  • Žadatelem je nestátní nezisková organizace (NNO) poskytující služby v oblasti Krizová pomoc nebo Služby rané péče. Přípustné jsou následující právní formy NNO: spolek, zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve, ústav.
  • Projekt může podat organizace, která je zapsána v registru poskytovatelů sociální služby Krizová pomoc nebo Telefonická krizová pomoc či v registru poskytovatelů sociální služby Raná péče.
  • Projektová žádost musí být vyplněna na určeném formuláři žádosti, který stanoví NROS.
  • Každá NNO může do výběrového řízení podat jen jednu žádost.
  • Projekt může být zaměřen jen na jednu prioritní oblast.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí:  12. května 2017 do 16 hodin
Maximální výše grantu:  700 000 Kč
Délka realizace projektu:  24 měsíců
Zahájení realizace projektu:  1. 7. 2017
Konec realizace projektu:  30. 6. 2019
Podepsání smlouvy s úspěšnými žadateli:  konec června 2017

Další informace na stránkách NROS.

 

Datum: 
03.04. 2017