Podpora neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dotační řízení pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2018. Žádosti je možné podávat do 30. září 2017.

Základním cílem dotačního programu je dlouhodobá podpora zdravotních služeb poskytovaných osobám s návykovým chováním, a to v souladu se záměrem zajistit občanům zdraví, důstojnost a bezpečí. Konečným cílem těchto opatření je co nejvíce snížit sociální, zdravotní a další škody a rizika, která s sebou nese návykové chování jak pro jednotlivce, tak i pro společnost jako celek.

Finanční prostředky budou určeny pro realizaci následujících aktivit:

  1. poskytování zdravotních služeb uživatelům návykových látek (legální a nelegální) nebo osobám se závislostním chováním (patologické hráčství, netolismus, apod.),
  2. poskytování harm reduction služeb uživatelům návykových látek, tj. služeb, které jsou zaměřené na minimalizaci škod a rizik souvisejících s užíváním návykových látek u osob, které nejsou schopny nebo ochotny s tímto užíváním přestat (u těchto projektů lze předkládat požadavek pouze na úhradu zdravotnických prostředků),
  3. plnění dílčích aktivit v působnosti resortu zdravotnictví obsažených v Akčním plánu pro oblast kontroly tabáku na období 2015-2018 a Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem na období 2015-2018 (s výjimkou osvětových kampaní a aktivit zaměřených na primární prevenci rizikového chování na školách),
  4. realizace dalších aktivit reagujících na aktuální potřeby při tvorbě a implementaci protidrogové politiky v resortu zdravotnictví v návaznosti na změnu strategických dokumentů v této oblasti (např. usnesení vlády, právní předpisy, atd.).

Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na úhradu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo hrazených dle jiných právních předpisů, ani na činnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací je na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 


 

Datum: 
24.08. 2017