Kdo získá nadační příspěvky ze sbírky Světluška?

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška neziskovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Uzávěrka pro podání žádostí o nadační příspěvek je 31. října 2017.

O rozdělení finančních prostředků, které byly shromážděny na sbírkovém kontě Světlušky, rozhodne komise nezávislých odborníků. Jednání o výši finanční podpory jednotlivým projektům proběhne v lednu 2018 po podrobném posouzení všech přijatých žádostí. Žadatelé o nadační příspěvek budou o výsledcích grantového řízení informováni písemně nejpozději 28. února 2018.

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci tohoto výběrového může požádat nezisková organizace poskytující lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením služby na území ČR nebo případně i jiná právnická osoba, pokud tak bude výslovně uvedeno.

Žádost o nadační příspěvek je možné předložit v rámci těchto oblastí:

 • služby pro rodiny dětí s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením (terénní služby a ambulantní programy zaměřené na podporu rodiny a rozvoje dítěte, stimulaci zraku, komunikace a pohybového vývoje)
 • individuální potřeby rodin dětí s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením (osobní a pedagogická asistence pro děti integrované do běžných škol, přepis učebnic do bodového písma, speciální školní hmatové pomůcky, asistence při zájmových aktivitách apod.)
 • speciální zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky
 • vodicí a asistenční psi
 • asistenční a průvodcovské služby
 • výuka prostorové orientace, nácvik sebeobslužných činností, speciálních dovedností a používání náročných kompenzačních pomůcek
 • vybavení chráněných dílen a bydlení
 • rekvalifikační a vzdělávací programy, podpora pracovního uplatnění
 • podpora těžce zrakově postiženým studentům středních a vysokých škol
 • osvětové projekty zaměřené na problematiku zrakového postižení a propojování světa vidících a nevidomých (publikační činnost, výstavy, semináře, načítání zvukových knih, audio popis filmů, apod.)
 • rozvoj hudebního talentu, kulturních a sportovních aktivit
 • pomoc v kritických životních situacích

Pro následující oblasti je výběrové řízení rozšířeno i o jiné právnické osoby, např. sociální podnik, příspěvková organizace, firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru nebo otevřených dat apod.

 • vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením)
 • přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.)
 • vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití
 • programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT, rekondiční pobyty apod.)
 • využití dalších technologických inovací v organizaci pro zjednodušení, zrychlení a celkové zkvalitnění poskytování služeb lidem s těžkým zrakovým postižením

Nezisková organizace nebo případně i jiná právnická osoba se do výběrového řízení přihlašuje na základě předložení žádosti a projektu se strukturovaným rozpočtem. Struktura rozpočtu stanovená Nadačním fondem Českého rozhlasu je závazná. Aktuální formulář pro podání žádosti je ke stažení na webu www.svetluska.net v sekci Potřebuji pomoc.

 

Přemysl Filip

Datum: 
19.09. 2017