Grantové řízení Nadace J&T

Nadace J&T pomáhá lidem se zdravotním postižením a znevýhodněním tak, aby se mohli zapojit do běžného života. V rámci grantu přispívá organizacím, které poskytují lidem s různým typem onemocnění či postižení kvalitní služby inkluzivního charakteru. Žádosti o grant přijímá do 6. října. 

Maximální výše příspěvku je 150 000 Kč. 

Grant je určen na:

 • kompenzační a rehabilitační pomůcky
 • bezbariérové úpravy prostor organizace
 • mzdové náklady na pracovníky v přímé péči, a to konkrétně na terapeuty, sociální pracovníky či speciální pedagogy
 • terapeutické pobyty v rámci ČR

Okruh oprávněných žadatelů:

 • právnické osoby (spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, církevní nebo náboženské společnosti) které dle zákona 108/2006 o sociálních službách poskytují alespoň jednu z následujících registrovaných služeb a zároveň ji poskytují některé z níže jmenovaných cílových skupin:

                  Terénní a ambulantní služby

 • Osobní asistentce
 • Podpora samostatného bydlení
 • Raná péče
 • Sociální rehabilitace
 • Sociální poradenství
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Denní stacionáře
 • Odlehčovací služby

      Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením

Nadace preferuje organizace, které jsou nositeli Značky spolehlivosti.

Více informací je na stránkách Nadace J&T. 

 

 

Datum: 
24.09. 2017