Grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb

Hlavní město Praha vyhlašuje pro rok 2018 grantové řízení v oblasti sociálních služeb. Je určeno pro právnické,  popřípadě fyzické osoby, které poskytují registrované sociální služby. Žádosti o grant je možné podávat od 16. října 2017 do 3. listopadu 2017.

Důvodem vyhlášení grantového programu je podpora financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. H

Podmínkou pro udělení grantu je naprostá transparentnost hospodaření. Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

V rámci programu „Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy“ jsou podporovány tyto sociální služby:

sociální poradenství:
- §37 odborné sociální poradenství

služby sociální péče:
- §39 osobní asistence
- §40 pečovatelská služba
- §41 tísňová péče
- §42 průvodcovské a předčitatelské služby
- §43 podpora samostatného bydlení
- §44 odlehčovací služby
- §45 centra denních služeb
- §46 denní stacionáře
- §47 týdenní stacionáře
- §48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
- §49 domovy pro seniory
- §50 domovy se zvláštním režimem
- §51 chráněné bydlení
- §52 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče služby

sociální prevence:
- §54 raná péče
- §55 telefonická krizová pomoc
- §56 tlumočnické služby
- §57 azylové domy
- §58 domy na půl cesty
- §60 krizová pomoc
- §60a intervenční centra
- §61 nízkoprahová denní centra
- §62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- §63 noclehárny
- §64 služby následné péče
- §65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- §66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- §67 sociálně terapeutické dílny
- §68 terapeutické komunity
- §69 terénní programy
- §70 sociální rehabilitace

Více informací je na sociálním portálu hl. m. Prahy. 

 

 

Datum: 
13.09. 2017