Grantová výzva Mluvme spolu 2017

Společnost T-Mobile prostřednictvím grantové výzvy Mluvme spolu 2017 podporuje projekty, které prostřednictvím komunikace, spolupráce a zapojení nebo začlenění znevýhodněných skupin povedou k pozitivním změnám v konkrétní komunitě nebo lokalitě. Uzávěrka příjmu žádostí o grant je 4. července 2017.

O podporu můžou žádat:

  • neziskové organizace, které působí v dané lokalitě,
  • lokální komunity, tj. skupina dobrovolníků, provázaná vzájemnými vztahy a sdílenými zájmy,
  • neformální skupina složená min. ze tří lidí

T-Mobile podpoří celkovou částkou až 3 miliony Kč projekty, které

  • se týkají života lidí v konkrétní komunitě
  • jsou inovativní, znamenají nový přístup a citelnou změnu k lepšímu a mají dlouhodobý pozitivní dopad
  • představují časově ohraničenou sérii aktivit, která má začátek a konec a posune komunitu z nežádoucí výchozí situace do stavu, kdy je problém částečně nebo zcela vyřešen nebo kdy je využita pozitivní příležitost
  • významně pomohou budování občanské společnosti, rozvoji komunity či veřejného prostoru a znevýhodněným skupinám osob. Lidem sociálně vyloučeným, lidem se zdravotním hendikepem, menšinám (národnostním, genderovým) nebo nově příchozím (imigranti, novousedlíci) dají najevo, že mají v komunitách své místo a že se s nimi počítá.

Jeden žadatel může přihlásit pouze jeden projekt. Maximální částka, o kterou může žádat, činí 100 000 Kč. Podmínkou je, že si žadatel zajistí spolufinancování grantu ve výši min. 10 % z žádané částky, a to formou:

  • finanční spoluúčasti, např. při žádosti o 100 000 Kč, musí mít žadatel zajištěno spolufinancování alespoň 10 000 Kč
  • z jiných zdrojů materiální podpory
  • nebo dobrovolnické práce při sazbě 150 Kč / hodinu

Příklad: Žádáte-li o 100 000 Kč, musíte minimálně dalších 10 000 Kč zajistit spolufinancováním.

Žádost o grant musí být zaslána elektronicky prostřednictvím formuláře umístěného na www.t-mobile.cz/pomahame, a to do 4. července 2017 23:59:59 hodin SEČ

Více informací je na stránkách T-Mobile.

 

Datum: 
27.06. 2017