Dotace na rozvoj dobrovolnické služby

Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního titulu Rozvoj dobrovolnické služby uvolní 15 milionů korun. Uzávěrka příjmu žádostí je 31. října 2017.

O dotaci mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy jako vysílající organizace definované § 6 odst. 2) zákona o dobrovolnické služby, které mají udělenou akreditaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.

Dotaci lze poskytnout na:

  1. pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude způsobena,

  2. části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby,

  3. pojistné na důchodové pojištění placené za dobrovolníka, a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu2, pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů projektu.

Více informací je na stránkách MV ČR.

 

Datum: 
17.09. 2017