Co přináší novela zákona o zaměstnanosti

Poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Co nového přináší v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, přibližuje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása. 

Touto novelou dochází k jednoznačnému oddělení a pojmovému odlišení volného a chráněného trhu práce s cílem zabezpečit, aby do systému podpory chráněného trhu práce vstoupily jen ty zaměstnavatelské subjekty, které budou řádně prověřeny, které systém podpory nezneužívaly.

V souvislosti s touto změnou se zavádí institut uznaného zaměstnavatele OZP, a to formou dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. To znamená, že se již nebudou vymezovat jednotlivá chráněná místa a bude se posuzovat schopnost zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP (vracíme se vlastně k dříve používanému názvu „chráněná dílna“). 

Zároveň se snižuje dosavadní 36násobek poskytovaného plnění na 28násobek, protože tím se má právě eliminovat nežádoucí jev tzv. přefakturace výrobků nebo služeb poskytovaných v rámci limitů tzv. náhradního plnění.

Zároveň se zavádí možnost odstranění tvrdosti zákona ve vztahu k poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, která spočívá v možnosti prominout splnění podmínky bezdlužnosti ve výjimečných případech. Dnes tato možnost není. 

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona v podobě, kterou schválil Senát. To znamená, že sněmovna odsouhlasila také navýšení částky podle § 78 zákona o zaměstnanosti.

Tento paragraf upravuje příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením u zaměstnavatelů, zaměstnávající více než 50 % OZP. Od 1. 1. 2018 bude tento příspěvek činit 12 000,- Kč.

Zvýšení příspěvku je reakcí na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018, která bude činit 12 200,- Kč. Novela přispěje ke snížení administrativy v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, sníží určitým způsobem riziko tzv. přefakturace zboží a navýšením částky příspěvku na jednoho pracovníka se udrží současná zaměstnanost v tzv. chráněných dílnách. 

Zdroj: NRZP ČR

 

Datum: 
10.09. 2017